Защо уменията за слушане са ключът към ученето?

c d x pdx a 82obo unsplash

Ученето се осъществява по-бавно без прецизно слушане

„От развитието на речниковия запас и декодирането до сложността на езиковия синтаксис – всичко това е предизвикателство, ако слушането е неясно или неточно.“

Да се научиш да усвояваш знания е последователност, която започва с прецизното слушане. Изкуството на слушането служи като решаваща основа, върху която се изграждат всички следващи умения. Ако слуховата обработка е забавена и слушането не е точно и ефективно със скоростта на естествения език, всяка стъпка след точното слушане е донякъде обезценена и компрометирана.

В тази статия се разглежда значението на слушането като първа стъпка към постигане на независимост, като се проследява връзката му със слушането с разбиране, речта, разказването на истории, четенето, четенето с разбиране и накрая – писането. Осъзнавайки значението на ефективното слушане, хората могат да започнат трансформиращо пътуване към личностно израстване и самостоятелност.

Уменията, които трябва да се овладеят последователно, са:

   

   • Точност на слушането

   • Слушане с разбиране

   • Лексика

   • Разказване на истории с използване на езиковия синтаксис

   • Четене – декодиране

   • Четене с разбиране

   • Писане

   • Самостоятелно учене

   • Прецизност при слушане

  Слушането обхваща различни аспекти, които допринасят за процеса на разбиране на езика и усвояване на информацията. На първо място, то включва активно възприемане на изговорени думи, фрази и изречения, извличане на смисъл от тях и разбиране на контекста им.

  Освен това слушането включва разпознаване на звуците в думите, разграничаване на различните фонетични елементи и определяне на фините нюанси на произношението.

  В допълнение, слушането включва следене на езиковия синтаксис и структурата на изречението, разпознаване на граматически модели и разбиране на начина, по който думите са организирани, за да предадат смисъл. И накрая, слушането е свързано с усвояването на информация, при което хората абсорбират и асимилират знания, идеи и гледни точки в своята когнитивна рамка, като по този начин формират основата за своето разбиране за света и за по-нататъшно обучение и самостоятелно мислене.

   

  Терапия чрез мозъчна пластичност​

  Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

   

  Слушане с разбиране

  Слушането с разбиране е свързано с разбирането на говоримия език и извличането на смисъл от него. Това умение играе основна роля в ефективната комуникация, тъй като ни позволява да разбираме и да реагираме по подходящ начин на посланията, предавани от другите. Чрез усъвършенстване на уменията за слушане с разбиране хората стават по-внимателни към нюансите, контекста и подтекста на разговорите. Това им позволява да интерпретират точно информацията, да участват в смислени дискусии и да изграждат връзки с другите.

  Лексика и езиков синтаксис

  Когато слушането е правилно и ефективно, децата могат да мислят за това, което слушат – за начина, по който се изразяват нещата, за употребата на думите, за езиковия синтаксис и за развитието на лексиката. Чрез внимателното слушане хората се запознават с богато разнообразие от думи, фрази и изрази. Те се сблъскват с нова лексика в контекст, което им позволява да схванат тънките нюанси на значенията на думите и правилната им употреба.

  Когато хората са способни да слушат активно, те възприемат звуците, тоновете и интонациите на думите, което повишава способността им да ги разпознават и възпроизвеждат точно. Този процес спомага за разширяване на речниковия им запас, което им дава възможност да изразяват идеите си по-точно и ефективно.

  Освен това слушането на разговори, лекции и други форми на устна комуникация запознава хората с естествения поток на езика. Те се запознават със структурата на изреченията, граматическите правила и синтактичните модели. Наблюдавайки как думите са организирани и комбинирани в устната реч, индивидите придобиват по-дълбоко разбиране за синтаксиса на езика.

  Активното слушане също така подпомага разбирането на сложни изречения и определянето на граматическите връзки между думите. То позволява на индивидите да усвоят ритъма и последователността на изреченията, което улеснява способността им да изграждат граматически правилни и последователни изрази в собствената си реч и писмен текст.

  Освен това чрез слушане хората развиват интуитивен усет за идиоматични изрази, разговорни думи и фразеологични глаголи. Те се ориентират в подходящата употреба на езика в различни социални и културни контексти, което подобрява цялостните им комуникационни умения.

  Разказване на истории

  Точното слушане проправя пътя към развитието на речта. Чрез внимателното слушане хората усвояват езикови модели, лексика и интонация, като по този начин подобряват собствените си умения за вербална комуникация. Активното слушане също така насърчава емпатията и разбирането, тъй като подтиква хората да вземат предвид различните гледни точки и да адаптират речта си по съответния начин. Като използва силата на слушането, човек придобива способността да изразява последователно идеите си, да формулира мислите си и да участва в ефективен диалог.

  Разказването на истории е завладяващо средство за споделяне на опит, идеи и ценности. Слушането е съществен компонент на разказването на истории, тъй като то позволява на хората да се потопят в разказите и да разберат нюансите на сюжета, характера и темата. Като слушат внимателно истории, хората подобряват своето въображение, съпричастност и умения за критично мислене. Разказването на истории възпитава независимост, като насърчава хората да изграждат и предават свои собствени разкази, развивайки уникалния им глас и насърчавайки себеизразяването.

  Четене – декодиране

  Разчитането на думи, четенето, се основава в голяма степен на фонетичното осъзнаване, което произтича пряко от точното слушане. Фонетичното осъзнаване се отнася до способността да се идентифицират и обработват отделните звуци (фонеми) в изговорените думи. То включва разбирането, че думите са съставени от фонеми, и способността да се различават и използват тези звуци.

  Когато хората са развили фонетично осъзнаване, те могат ефективно да декодират написани думи, като свързват всяка буква или група букви със съответната фонема. Те могат да разбиват думите на съставните им звуци, да ги смесват заедно, за да образуват разпознаваеми думи, и да манипулират звуците, за да създават нови думи.

  Мозъкът е в състояние да създаде автоматична връзка между буквите и звуковете – необходима за автоматичното четене.

  Декодирането също се възползва от уменията, развити по-рано в тази последователност. Например речникът и знанията за начина, по който се разказват историите, помагат да се направи четенето на текст по-предсказуемо и очаквано, а следователно и по-познато.

  Четене с разбиране

  Четенето с разбиране дава възможност на хората да извличат смисъл от писмени материали и да се занимават със сложни идеи самостоятелно. То изисква активно вслушване в посланието на текста, разбиране на контекста, правене на изводи и критична оценка на представената информация. Развивайки силни умения за слушане, хората подобряват своите способности за четене с разбиране, което им позволява да усвояват знания, да анализират аргументи и да формират самостоятелно мнение.

   

  Курсове по Английски език

  Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

   

  Писане

  Писането изисква добро разбиране на текста – богат речник, разбиране на структурата на изречението и способност за последователно изразяване на мислите. Като слушат активно другите, хората събират различни гледни точки, идеи и опит, които могат да използват при създаването на собствените си писмени работи. Писането позволява на хората да изразяват своя уникален глас, да синтезират информация и да допринасят за създаването на знания. Чрез писането индивидите демонстрират своята независимост, като предават идеите си, убеждават другите и вдъхновяват постигането на промяна.

  Независимост на ученето и метапознание

  Независимостта на ученето изисква метапознание – способността да мислите за това, което учите, и да се адаптирате. За метапознанието е необходима практика, която не може да започне, докато четенето не стане автоматично, разбирането на текст – удобно, а писането – в известна степен свободно.

  Отново, всичко това зависи от развитието на ранните умения, както се очаква.

  Точното слушане трябва да бъде приоритет

  Тъй като слушането е платформата, върху която се упражняват и развиват всички останали умения за четене и учене, забавянето на уменията за слушане може да има дългосрочни последици.  При по-малките деца симптомите на забавяне на обработката са най-добрият начин да се установи проблем със слушането.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Източник: https://www.gemmlearning.com/blog/learning-issues/accurate-listening-and-learning/

  Photo by C D-X on Unsplash

  За нас
  Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
  Абониране
  Виж още

  За нас

  Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

  Услуги

  Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

  Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

  Списък за родители с най-често срещани симптоми

  Детето ви има ли затруднения с ученето?

  Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

  Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

  Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

  Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

  41 когнитивни умения

  Терапия чрез Fast ForWord

  Английски чрез Fast ForWord