Какво са когнитивните функции и защо са важни? | NSCenter.eu

Какво са когнитивните функции и защо са важни?

Когнитивните функции – какво представляват и защо са изключително важни?

Когнитивните функции са ментални процеси, които ни позволяват да извършваме всяка една задача в ежедневието. Те ни дават възможност да получаваме, избираме, трансформираме съхраняваме, обработваме и да си спомняме информация, а това е съществено важно за нашето функциониране в света.

Кои са най-ключовите когнитивни функции?

Най-ключовите когнитивни функции са управление на вниманието, ориентация, памет, гнозис, екзекутивни функции, праксис, езикови умения, социална когниция и визуално-пространствени умения.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Какво е ориентация?

Ориентацията е способността да сме осъзнати за себе и нещата, които ни заобикалят във всеки един момент.

Видовете ориентация са:

 • Персонална ориентация е способността да интегрираме информация относно личната ни история и идентичността ни.
 • Темпорална ориентация е способността да управляваме информация относно деня, времето, месеца, годината, празниците, сезоните, времето подходящо за дадено поведение и т.н.
 • Пространствена ориентация е способността да се ориентираме за това откъде идваме, къде се намираме в пространството във всеки един момент и къде отиваме.

Какво е гнозис?

Гнозис е способността на мозъка да разпознава информация, която е била усвоена чрез сетивата преди време – например познания за предмети, хора, места и т.н. Има различни типове гнозис според всяко едно сетиво, което използваме, за да събираме информация и също така има гнозис, който комбинира информацията от всичките ни сетива.

Видовете гнозис са:

 • Визуален гнозис е способността да разпознаваме чрез очите различни елементи и да осъзнаваме тяхното значение (обекти, лица, места, цветове и т.н.).
 • Аудиален гнозис е способността да разпознаваме и различаваме отделните звукове.
 • Тактилен гнозис е способността да разпознаваме разнообразните предмети чрез докосване (текстура, температура и т.н.).
 • Обонятелен гнозис е способността да разпознаваме чрез обонянието ни различните миризми и аромати.
 • Вкусов гнозис е способността да разпознаваме чрез вкусовите ни рецептори.
 • Телесна схема е способността да разпознаваме и ментално да възприемаме тялото като едно цяло и също така различните му части, развиване на движенията, които могат да бъдат извършвани с всяка една от тях и ориентиране на тялото в пространството.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какво е внимание?

Вниманието е процесът на насочване на когнитивните ресурси към определени аспекти на средата или към изпълнението на действия, които изглеждат най-подходящи в дадения момент. Отнася се за състоянието на наблюдение и бдителност, които позволяват да се постигне осъзнатост за това какво се случва в момента в средата (Балестерос, 2000).

С други думи, вниманието е способността да се генерира, насочва и поддържа състояние на бдителност, за да се обработи правилно дадена информация.

Съществуват 5 вида различни процеси на внимание:

 • Поддържано внимание е способността да се поддържа фокуса върху дадена задача или събитие за по-продължително време.
 • Селективно внимание е способността да се насочва внимание и фокус върху нещо, като не се позволява на други стимули (външни или вътрешни) да прекъсват задачата.
 • Сменящ се фокус на внимание е способността да се сменя фокуса на внимание от една задача или вътрешно състояние/поток на мисли към друга задача или вътрешно състояние.
 • Скорост на обработване е скоростта, с която мозъкът изпълнява задача (очевидно това ще зависи от типа задача и от другите когнитивни функции необходими за извършване на задачата).
 • Хеминеглект (hemineglect) е голяма трудност или неспособност да се насочи вниманието към която и да е страна (обикновено лявата), по отношение на тялото, както и пространството.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Какво са екзекутивни функции?

Екзекутивните функции са сложни когнитивни процеси необходими за осъществяване на планиране, организиране, напътстване, преговаряне на стари знания, регулиране на емоции и оценяване на поведението, за да може човек да се адаптира ефективно към средата, да извършва желани промени и да постига целите си.

Ето някои от екзекутивните функции:

 • Работна памет е система, която позволява поддържането и обработването на информация в ума.
 • Планиране е способността да се генерират цели, да се развиват планове за действие, за да бъдат постигнати тези цели (последователност от стъпки) и да се избират подходящите действия базирайки се на очакванията за последствия и резултати.
 • Аргументиране и намиране на причинно-следствени връзки е способността да се сравняват резултати, да се изваждат изводи и да се установяват абстрактни връзки.
 • Гъвкавост на мисленето е способността да се генерират нови стратегии, за да се адаптира поведението към изменящите се условия на средата.
 • Контрол (инхибиране) на импулсите е способността да се игнорират импулси или нерелевантна информация идваща отвън или отвътре, когато се изпълнява задача.
 • Вземане на решения е способността да се вземе решение за предприемане на действия след като са претеглени минуси и плюсове и са преценени различните варианти с техните последствия и възможни резултати.
 • Преценка на времето е способността да се преценява времето, което е необходимо за извършване на дадена дейност или реализиране на определено събитие.
 • Двойно осъществяване е способността да се изпълняват две задачи паралелно (когато става въпрос за различен тип задачи), като ефективно се постига обръщане на внимание и на двете задачи едновременно.
 • Мултитаскинг е способността да се организират и оптимално да се изпълняват задачи по едно и също време като се наблюдава статуса на всяка една задача поотделно.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Какво е праксис?

Праксис се отнася до научени моторни дейности. С други думи, праксис е генерирането на волеви движения за изпълнението на действия за постигането на определена цел.

Различните видове праксис включват:

 • Идеомоторен праксис е способността да се извърши желано действие или прост жест.
 • Идеен праксис е способността да се използват предмети чрез поредица от действия, които изискват познания за функциите на предмета и за реда на действия, които са необходими, за да се активират тези функции.
 • Лицев праксис е способността да се правят волеви движения или жестове с различни части на лицето (устни, език, очи, вежди, бузи и т.н.).
 • Визиоконструктивен праксис е способността да се планират и правят движения, които са необходими, за да се организират серия от елементи в пространството и да се постигне създаване на рисунка или завършени 3-D фигури.

Какво е памет?

Паметта е способността да се закодират, складират и ефективно да се възстановяват усвоени предишни познания или минали преживявания.

Паметта се дели на следните основни видове:

 • Епизодичната памет се за информация свързана със събития и преживявания (къде и кога са се случили).
 • Семантичната памет се отнася се за общи познания.
 • Процедурната памет се отнася се за конкретни действия или поредица от заучени действия, повечето от които се възстановяват автоматично без мислене за действието или движението (често са трудни за вербализиране).

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Какво са езикови функции?

Qu’est-ce que le langage?

Езикът е когнитивна функция от високо ниво, която развива процеси на символизация свързани със закодиране и декодиране.

Според Lecours et al. (1979), езикът се отнася за продуцирането на говорни и писмени знаци, които символизират предмети, идеи и т.н., в съответствие със собствената лингвистична конвенция на дадена общност.

В рамките на езика има разнообразни функции, които могат да бъдат нарушени:

 • Изразяване е способността да се формулират идеи по смислен и граматически точен начин.
 • Разбиране е способността да се разбира значението на думите и идеите.
 • Речник са лексикални знания.
 • Наименуване е способността да се наименуват предмети, хора или събития.
 • Плавност е способността да се продуцира лингвистично съдържание бързо и ефективно без накъсване.
 • Дискриминация е способността да се разпознава, различава и интерпретира съдържание свързано с езика.
 • Повторение е способността на човек да продуцира същите звукове, които чува.
 • Писане е способността да се трансформират идеи в символи или образи.
 • Четене е способността да се интерпретират символи, знаци и образи и да се трансформират ефективно в реч.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какво е социална когниция?

Свързани когнитивни и емоционални процеси, чрез които интерпретираме, анализираме, запомняме и използваме информация за социалния свят е социална когниция. Отнася се за това как мислим за себе си, другите и тяхното поведение, социалните връзки, как разбираме цялата информация и базираме своето поведение в съответствие с това.

Какво са визуално-пространствени умения?

Визуално-пространствените умения са способностите ни да си представяме, анализираме и ментално да оперираме с различни предмети.

Има две важни концепции свързани с визуално-пространствените умения:

 • Пространствена връзка е способността да възприемаме ментално и да оперираме с обектите в две измерения.
 • Пространствена визуализация е способността ментално да възприемаме и да оперираме с предметите в 3 измерения.

Кога когнитивните функции започват да се влошават?

Влошаването на когнитивните способности се дължи на нормалния процес на стареене. Факторите, от които зависят когнитивните функции са: как се развиваме с напредването на възрастта и как преживяваме този процес, в какво физическо, емоционално и ментално здраве сме, какъв е функционалният ни капацитет и т.н. Тези неща са свързани с генетичната структура и най-вече със средата, в която сме живели в различните периоди от живота си.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Освен това има други фактори, които могат да променят когнитивните способности, като невродегенеративни заболявания, разстройства на неврологичното развитие, интелектуални затруднения или психични заболявания. Също така, употребата на наркотични вещества, алкохолизъм, тежка физическа или психическа травма, могат да засегнат мозъчната дейност по остър или хроничен начин.

Как можем да запазим когнитивните функции?

Известно е, че когнитивните функции се запазват в добро състояние, ако човек поддържа активен и здравословен начин на живот в стимулираща среда и ако продължава да работи и развива способностите си през целия си живот чрез практики и упражнения за когнитивна стимулация.

Важен фактор за добри когнитивни умения е двупосочната връзка мозък-тяло и тяло-мозък, която се осъществява чрез спорт, движение, музика/ритъм и танци.

За какво използваме когнитивните си функции?

По-висшите мозъчни функции като логическо мислене, управление на вниманието, работна и дългосрочна памет са изключително важни за постигане на пълноценен и независим начин на живот.

По време на дейностите си през деня ние постоянно използваме когнитивните си функции. Нашият мозък използва различни когнитивни способности за приготвяне на храна, за шофиране и водене на работни срещи, като се активират различни части на двете полукълба в по-голяма или по-малка степен в зависимост от конкретната дейност.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Защо са важни когнитивните функции?

Всички дейности, които изпълняваме, изискват използването на мозъчни функции. Това включва милиони невронни връзки разпростиращи се на територията на мозъчните полукълба и активирането на различните области в мозъка, за да може адекватно да се справя човек в средата, в която се намира и да обработи информацията, която получава през разнообразните сензорни канали.

Как използваме когнитивните функции?

Обработката на информация в човешкия мозък се извършва чрез когнитивната система. Човек има активна роля в процесите на приемане, селектиране, трансформиране, обработване, възстановяване и обновяване на информацията, която достига до мозъка. Обработката на такава информация се състои от взаимосвързани когнитивни функции, които действат синхронно, за да се изпълнят най-сложните ментални операции. По този начин, дадена когнитивна функция може да бъде свързана или допълнена от други, за да се формира по-висша единица – когнитивен процес.

Този когнитивен процес може да бъде подобряван като се работи с неговите най-основни съставни единици (когнитивните функции) или като се развиват неговите по-сложни процеси (мисловните умения).

Програмата Fast ForWord е разработена от невроучени именно с такава цел – да подпомага подобряването на когнитивните умения чрез специални упражнения наподобяващи компютърна игра. В рамките на няколко месеца ежедневни занимания с програмата се постига значителен напредък в уменията за четене, управление на вниманието, слухова обработка, усвояване на езикови умения и т.н.

Източник: NeuronUp

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord