Времена в английския език

Времена в английския език

Най-често срещаният въпрос, който задават хората, когато започнат да посещават курсове за изучаване на английски език, е колко времена има в езика. Е, времената в английския език са само 12:

 1. Сегашно просто

 2. Минало просто

 3. Бъдеще просто

 4. Сегашно продължително

 5. Минало продължително

 6. Бъдеще продължително

 7. Сегашно перфектно просто

 8. Минало перфектно просто

 9. Бъдеще перфектно просто

 10. Сегашно перфектно продължително

 11. Минало перфектно продължително

 12. Бъдеще перфектно продължително

Освен времената съществуват и конструкции за изразяване на време и особености при модалните глаголи, които са свързани с представите за време, но това са теми за отделна дискусия. Тук, основно ще се съсредоточим на времената като такива – тяхната употреба и образуване.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Сегашно просто време

Сегашно просто време (Present Simple) се използва за обичайно повтарящи се действия в настоящето, например, „Пия кафе всяка сутрин“ или „Никога не закусвам“. Регулярно неслучващото се също е повтарящо се действие в нашите мисли и следователно в езика. Това е основната употреба на това време, която се изучава в началните нива.

На ниво B2-C1 се появяват и допълнителни употреби – като използването на сегашно просто време за действия от историята – в българската граматика, това съответства на сегашно историческо време, например – „Втората световна война избухва през 1939 година.“

Друга специфична употреба може да се наблюдава в спортен коментар на футболен мач, например, когато действието се развива много бързо и вместо да се използва сегашно продължително време – He is kicking, he is scoring – се коментира в сегашно просто, защото отнема по-малко думи – He kicks, he scores.

Преводът на български и в двата случая е „Той рита, (той) бележи гол“, защото на български език използваме сегашно време и за действия в момента на говоренето (на английски за тях се използва сегашно продължително време), и за повтарящи се действия в настоящето.

Сегашно просто време се образува от инфинитива или основната форма на глагола в положителни изречения, като в отрицателни и въпросителни на помощ идва и спомагателен глагол – do.

Важно е да се помни, че в трето лице единствено число – за местоименията той, тя и то – има окончание -s на края на глагола в положителните изречения, което се прехвърля на спомагателния в отрицателните и въпросителните и затова там do е вече does.

Ето няколко примерни изречения:

ПоложителниОтрицателниВъпросителни

I play games every day.

I don’t play games every day.

Do I play games every day?

You play games every day.

You don’t play games every day.

Do you play games every day?

He plays games every day.

He doesn’t play games every day.

Does he play games every day?

She plays games every day.

She doesn’t play games every day.

Does she play games every day?

It plays games every day.

It doesn’t play games every day.

Does it play games every day?

We play games every day.

We don’t play games every day.

Do we play games every day?

You play games every day.

You don’t play games every day.

Do you play games every day?

They play games every day.

They don’t play games every day.

Do they play games every day?

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Сегашно продължително време

Сегашно продължително време (Present Continuous) – да, да, тук глаголът завършва на -ing окончание, но е важно да знаем, че преди главния глагол, който е на -ing окончание трябва да поставим и спомагателния to be – в съответната по лице и число сегашна форма – am, is, are.

В продължителните времена спомагателният глагол to be присъства във всички видове изречения – положителни, отрицателни и въпросителни, но формата му трябва да съответства на времето от дена страна и лицето на подлога, от друга.

Сегашно продължително време се използва за действия в момента на говоренето, но и не само – също може да се използва за бъдещи планове и уговорки, когато се е осъществила съответната подготовка за едно действие да се състои в бъдещето и поради тази причина то е с висока вероятност сигурно да се се случи.

Като например – She is flying to London in June. – Тя ще лети до Лондон през юни. (Вероятно си е резервирала хотел, закупила билети за самолет и прочие.)

ПоложителниОтрицателниВъпросителни

I am playing games.

I am not playing games.

Am I playing games?

You are playing games.

You are not playing games.

Are you playing games?

He is playing games.

He is not playing games.

Is he playing games?

She is playing games.

She is not playing games.

Is she playing games?

It is playing games.

It is not playing games.

Is it playing games?

We are playing games.

We are not playing games.

Are we playing games?

You are playing games.

You are not playing games.

Are you playing games?

They are playing games.

They are not playing games.

Are they playing games?

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Сегашно перфектно просто време

Сегашно перфектно просто (Present Perfect Simple) време е още едно време, което нямаме на български език. Основните му употреби могат да бъдат сведени до две, въпреки че в някои помагала са близо 14.

Едната основна употреба е за действия, започнали в миналото и продължаващи в настоящето (Работя тук от 10 години.), а втората е за действия случили се в неопределен минал момент (Срещал съм президента).

Спомагателен глагол е have/has и той присъства във всички видове изречения – положителни, отрицателни и въпросителни.

ПоложителниОтрицателниВъпросителни

I have played games.

I haven’t played games.

Have I played games?

You have played games.

You haven’t played games.

Have you played games?

He has played games.

He hasn’t played games.

Has he played games?

She has played games.

She hasn’t played games.

Has she played games?

It has played games.

It hasn’t played games.

Has it played games?

We have played games.

We haven’t played games.

Have we played games?

You have played games.

You haven’t played games.

Have you played games?

They have played games.

They haven’t played games.

Have they played games?

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Сегашно перфектно продължително време

Сегашно перфектно продължително време (Present Perfect Continuous) – отново нямаме такова време в българската граматика. И тук употребите са две. Едната е равностойна на първата употреба на сегашно перфектно просто времеза действия започнали в миналото и продължаващи в настоящето.

А другата е тази, за която много често се говори, че има резултат в настоящето.

Реално, обаче, всяко вече извършено действие в миналото, или дори планирано за в бъдеще, може да има резултат в настоящето, така че тук е добре да се уточни, че става въпрос за продължително действие от съвсем близкото минало, което поради своята близост с настоящия момент, му оказва влияние.

Например:

 • Защо си уморен? / Why are you tired?
 • Защото три часа тичах на стадиона. / I have been running for 3 hours at the stadium.

При образуването на това време спомагателен глагол е глаголът to be в перфектна форма – have/has been и след него идва продължителната (-ing) формата на главния глагол.

Минало просто време

Минало просто време (Past Simple) е с една основна употреба и тя е за действия извършени в конкретен минал момент. С други думи действието е приключило в миналото и моментът на извършването му е известен на говорещия.

При образуването на това време е важно да знаем, че глаголите се делят на правилни и неправилни. Правилните са правилни, защото следват правилото за добавяне на окончание –ed за минало време, а неправилните са неправилни, защото няма правило, по което образуват миналата си форма, а трябва да се помнят всеки за себе си.

Обикновено говорим за „трите форми“ на глагола, като първата е основната (инфинитив), втората е минало просто време, а третата е минало причастие (отглаголно прилагателно – правя – правих – направен).

Play – played – played – правилен глагол с -ed окончание за миналите си форми

Go – went – gone – неправилен глагол – формите са различни и няма правило за тях

Спомагателен глагол е did. Той присъства в отрицателните и въпросителните изречения.

ПоложителниОтрицателниВъпросителни

I played games yesterday.

I didn’t play games yesterday.

Did I play games yesterday?

You played games yesterday.

You didn’t play games yesterday.

Did you play games yesterday?

He played games yesterday.

He didn’t play games yesterday.

Did he play games yesterday?

She played games yesterday.

She didn’t play games yesterday.

Did she play games yesterday?

It played games yesterday.

It didn’t play games yesterday.

Did it play games yesterday?

We played games yesterday.

We didn’t play games yesterday.

Did we play games yesterday?

You played games yesterday.

You didn’t play games yesterday.

Did you play games yesterday?

They played games yesterday.

They didn’t play games yesterday.

Did they play games yesterday?

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Минало продължително време

Минало продължително време (Past Continuous) е с доста еднозначна с названието си употреба – за продължителни действия в миналото, които често служат за фон на по-кратки действия в минало просто време или се представят като паралелни продължителни действия в миналото.

I was reading the news while she was doing crosswords.

Четях новините, докато тя решаваше кръстословици. (продължителни паралелни действия в миналото)

While I was washing the car, it started to rain. – Докато миех колата, започна да вали дъжд. (продължителното действие е фон на по-кратко действие)

Спомагателен глагол е to be в минала форма – was/were. Спомагателният глагол присъства във всички видове изречения – положителни, отрицателни и въпросителни, като след него идва продължителната (-ing) форма на главния глагол.

Минало перфектно просто време

Минало перфектно просто време (Past Perfect Simple) се употребява за да говорим за действие извършено преди друго минало действие в миналото, когато това е важно да се представи по този начин.

Иначе, спокойно можем да подредим действията хронологически и да ги изредим в минало просто време, но трябва да имаме предвид, че губим от значението, от драмата, от емоцията, която нарушената хронология би дала.

Например:

 • I had already paid for the car when I found out about the defect. – Вече бях платила колата, когато разбрах за дефекта.
 • I paid for the car and found out the defect. – Платих колата и разбрах за дефекта.

Образуването на минало перфектно време става със спомагателен глагол had и главен глагол в трета форма (или миналото причастие на главния глагол). Изглежда еднакво във всички лица.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Минало перфектно продължително време

Минало перфектно продължително време (Past Perfect Continuous) е по-рядко използвано време. Използва се както и минало перфектно просто за действия, извършени преди други минали действия, но първите трябва да са продължителни, тоесто да са се извършвали продължително време.

 • We had been working all day before we heard that they were closing the factory.
 • Работихме цял ден преди да научим, че затварят завода.

Спомагателен е глаголът to be в минало перфектно време или had been. Спомагателният глагол присъства във всички видове изречения – положителни, отрицателни и въпросителни, като след него идва продължителната (-ing) форма на главния глагол.

Бъдеще просто време

Бъдеще просто време (Future Simple) има множество отделни употреби.

То се използва за:

 • Най-общи бъдещи действия, които са официално планирани и обявени предварително, че предстоят, като концерти, конференции и т.н
 • Обещания
 • Прогнози
 • Предложения
 • Молби
 • Предсказания
 • Спонтанни решения в настоящето

Образува се със спомагателния глагол will и инфинитива на главния глагол. Спомагателният глагол присъства във всички видове изречения – положителни, отрицателни и въпросителни. Формата на бъдеще просто време изглежда еднакво във всички лица.

I will always love you! (обещание – Винаги ще те обичам!)

Бъдеще продължително време

Бъдеще продължително време (Future Continuous) се използва за действия, които ще са в процес на извършване в даден бъдещ момент.

 • He will be writing his reports at 2 pm tomorrow.
 • Той ще си пише докладите в 2 часа утре.

Образува се от спомагателния to be в бъдеще време – will be и продължителната (-ing) форма на главния глагол.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Бъдеще перфектно просто време

Бъдеще перфектно просто време (Future Perfect Simple) съобщава, че дадено действие ще е приключило до определен бъдещ момент.

 • He will have written his reports by 2 o’clock tomorrow.
 • Той ще е написал докладите си до 2 часа утре.

Спомагателният глагол have е в бъдеще време – will have и към него добавяме миналото причастие на главния глагол. Формата изглежда еднакво за всички лица.

Бъдеще перфектно продължително време

Бъдеще перфектно продължително време (Future Perfect Continuous) изразява продължително действие, което ще е приключило до определен бъдещ момент.

Next year I will have been working for the BBC for 10 years.

Спомагателният глагол to be тук е във формата на бъдещо перфектно време – will have been и след него се добавя продължителната (-ing) форма на главния глагол. Формата изглежда еднакво за всички лица.

Така изглежда един кратък обзор на основните употреби на времената в английския език и тяхното образуване.

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord