Страдателен залог в английския език

Страдателен залог в английския език.

За да стане ясно какво представлява страдателният залог в английския език, е важно да се изясни и какво не е или какво представлява неговата противоположност – действителният залог. За тази цел е важно да припомним и словореда в английския език, а също може да споменем и концепцията за преходни и непреходни глаголи.

В английския език словоредът в съобщителното изречение съвсем опростено е следният: подлог – сказуемо – допълнение и след това и други части на изречението, като минимално условие, за да има изречение е наличието на подлог и след него на сказуемо или по-популярно казано – извършител и действие.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Преходни и непреходни глаголи

Преходни или трензитивни са тези глаголи, които приемат и изискват допълнение, а непреходни или нетранзитивни са тези, които не приемат допълнение.

  • He took his bag and left.
  • Той си взе чантата и замина.

Първият глагол в този пример е преходен с допълнение “чантата”. Вторият е непреходен в това си значение “заминавам, тръгвам”, но може да бъде преходен в значение на “напускам”, когато допълнение ще бъде “нещо” или “някого”.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

И връзката със страдателния залог е? Че нетранзитивните не се използват в страдателен залог. Защо ли? Ами, защото там “подлогът” носи цялата “отговорност” за действието, няма друг потърпевш, за който да се съобщава в изречението.

Например:

  • The sun rose. ✅
  • Слънцето изгря. ✅ (Никой не го изгря, то само изгря.)

Глаголът “изгря” е непреходен или нетранзитивен. И като такъв не може да участва в страдателен залог. Не може да се каже, както на български език, така и на английски език:

  • The sun was risen
  • “Слънцето беше изгряно”. ❎

Действителен залог (Active Voice)

Залогът е глаголна категория, която показва отношението на глаголното лице към глаголното действие. Залогът може да преминава в различни времена. Действителният залог преминава във всички времена на глагола. Страдателният залог е друго нещо. Тромав е по природа и е “фобен” спрямо тромави времеви конструкции на глагола.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Страдателен залог (Passive Voice)

Както показва самото име – става въпрос за някакво “страдание” или “пасивност”. В тази конструкция на изречението потърпевшият е подлог, и имайки предвид словоредът в английския език, стои на предна позиция. Реалният извършител на действието присъства в изречението като непряко допълнение, въведено с предлога “by” на английски език или “от” на български език.

Да разгледаме две примерни изречения:

  • The mail is delivered by the postman every day at 6.00 am. – Пощата се доставя от пощальона всеки ден в 6.00 ч сутринта. (Passive Voice).
  • The postman delivers the mail every day at 6.00 am. – Пощальонът доставя пощата всеки ден в 6.00 ч сутринта. (Active Voice).

Първото изречение е в страдателен залог, а вотрото – в действителен.

В първото изречение спокойно можем да изпуснем фразата “от пощальона”, защото в общия случай се подразбира. С други думи реалният извършител в страдателния залог не е от особено значение. Важно е действието и резултата от него. По-важно е да се каже кога се доставя пощата, а не кой я доставя.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Ако все пак извършителят е важен, то и в страдателния залог имаме начин да го споменем – въвеждаме го с предлога “by” като напряко допълнение. Подлог в страдателен залог е винаги “потърпевшия” или това, което в действителен залог е всъщност прякото допълнение.

В действителен залог подлогът и извършителят съвпадат. В страдателен залог извършителят може и да отсъства от изречението, но ако е важно да бъде там, то той се въвежда като непряко допълнение с предлога “by” на английски език.

Образуване на страдателния залог в английския език

Страдателният залог в английския език се образува с глагола “to be” в съответното време, следван от формата за миналото причастие на смисловия глагол.

Глаголът “to be” носи времето, от него разбираме кога се извършва действието. Формата на смисловия глагол за миналото причастие е константа. Единствено трябва да знаем коя е тя за конкретния глагол.

За правилните глаголи миналото причастие или “третата форма”, както е известна по популярно, завършва на окончанието “-ed”. За неправилните глаголи е различна за всеки.

Залог и време

Нека разгледаме примерни изречения в различните времена и двата залога – страдателен и действителен залог.

Страдателният залог в различните времена

Сегашно просто   Минало просто   Бъдеще просто
The book is written.
Книгата е написана.
The book was written.
Книгата беше написана.
The book will be written.
Книгата ще бъде написана.
(например като обещание, прогноза и т.н.)
Сегашно продължително   Минало продължително   Бъдеще продължително
The book is being written.
Книгата се пише.
(в момента)
The book was being written.
Книгата се пишеше.Сегашно перфектно просто   Минало перфектно просто   Бъдеще перфектно просто
The book has been written.
Книгата е (била) написана.
(към настоящия момент или в неопределен минал момент)
The book had been written.
Книгата е била написана.
(преди друго минало действие)
The book will have been written.
Книгата ще е написана.
(до определен бъдещ момент)
Сегашно перфектно продължително   Минало перфектно продължително   Бъдеще перфектно продължително

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Действителният залог в различните времена

Сегашно просто   Минало просто   Бъдеще просто
He writes a book.
Той пише книга.
(по принцип се занимава с това)
He wrote a book.
Той написа книга.
He will write a book.
Той ще напише книга.
Сегашно продължително   Минало продължително   Бъдеще продължително
He is writing a book.
Той пише книга.
(временно, в момента)
He was writing a book.
Той пишеше книга.
He will be writing a book.
Той ще пише книга.
(ще е в процес на писане в конкретен бъдещ момент)
Сегашно перфектно просто   Минало перфектно просто   Бъдеще перфектно просто
He has written a book.
Той е написал книга.
(в неопределен минал момент или все още продължава, като се упоменава периода - от 3 години насам, например)
He had written a book.
Той беше написал книга.
(преди друго минало действие)
He will have written a book.
Той ще е написал книга.
(до определен бъдещ момент)
Сегашно перфектно продължително   Минало перфектно продължително   Бъдеще перфектно продължително
He has been writing a book.
Той пише книга.
(в процес непосредствено преди настоящия момент или все още продължава, като се упоменава периода - от 3 години насам, например)
He had been writing a book.
Той беше писал книга.
(в процес преди друго минало действие)
He will have been writing a book.
Той ще е писал книга.
(действие в процес до определен бъдещ момент)

Страдателният залог в английския език се използва по-рядко от действителния. Той е типичен за научни текстове, в които се описват проведени изследвания, процеси, реакции, резултати, интервенции, а извършителят на тези процеси е обикновено автор на текста, с други думи той се подразбира и не е необходимо да се упоменава във всяко изречение.

Страдателният залог е типичен и за други случаи, когато извършителят се подразбира или не е от съществено значение. Най-често това се случва в писмена реч, научни текстове и официални документи.

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord