Словоредът в английския език – прав, „крив“, и като цяло – фиксиран…

Словоредът в английския език – прав, „крив“, и като цяло - фиксиран...

Фиксиран словоред

Като цяло словоредът в английския език е фиксиран. Фиксиран е словоредът в английския език, защото от сказуемото не винаги става ясно кой върши действието, както се случва в българския език – аз казвам (I say) , ти казваш (you say), той/тя/то казва (he, she, it says), ние казваме (we say), вие казвате (you say) , те казват (they say).

Красноречив пример е бъдеще просто време (will say) или бъдеще продължително (will be saying) или бъдеще перфектно време (will have said) и също толкова красноречив е примерът с минало просто време (said) – формата на сказуемото е еднаква за всички лица.

А в другите времена в английския език няма отличителни форми за всяко лице – само в първо и трето лице единствено число (за аз, той, тя и то) сказуемото има различна форма в сегашно и минало продължително време, и в трето лице e с различна форма в сегашно просто време и сегашно перфектно просто и продължително време.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Следователно не може да се разчита на сказуемото да идентифицира извършителя на действието, както става на български език и затова изречението винаги трябва да има подлог. Затова и словоредът е фиксиран – всяка част на изречението си има определено място в него.

На български език може да се каже:

 • „Вали.“ (Изречението няма подлог и е валидно изречение, докато на английски трябва да има подлог, бил той и безличен – “It is raining.”);
 • „Вали дъжд.“ (Изречението е с прав словоред – подлогът е на първо място и след това е сказуемото);
 • „Дъжд вали.“ (Словоредът не е прав, но това не променя смисъла на изречението).

И от трите примера се разбира, че вали. В първия случай при малко повече контекст става ясно дали е дъжд или сняг, или нещо друго.

На английски език, обаче, има само един вариант на словоред в граматично издържано изречение да кажем, че в момента вали дъжд – “It is raining”, при това подлогът тук е безличен – “it” („то“), т.е. не обозначава конкретен извършител, но задължително присъства в изречението и задължително е най-отпред.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

И така, важно е да се запомни, че словоредът в английския език е фиксиран и в съобщителното изречение задължително има подлог и сказуемо, като подлогът стои преди сказуемото и това се нарича „прав словоред“.

В съобщителните изречения – положителни или отрицателни – словоредът е прав. Изречение без подлог или сказуемо не може да има в официалната реч. Това са минималните части, за да има изречение в английския език.

Прав словоред

В съобщителните изречения словоредът на английски език е прав – подлог + сказуемо + допълнение (SVO – Subject + Verb + Object).

 • She drives a car. – Тя шофира автомобил.
 • They are drinking coffee. – Те пият кафе.

Тук сказуемото е от две части, защото в продължителните времена, каквото е сегашно продължително време в този пример, спомагателният глагол “to be” присъства и в съобщителни положителни и в съобщителни отрицателни и във въпросителните изречения и образува сказуемо, което се състои от глаголна фраза.

Обърнат словоред (Инверсия)

Във въпросителните изречения словоредът в повечето случаи е част от начините да се сигнализира, че изречението е въпросително. Там се случва инверсия – сказуемото или по-скоро спомагателният глагол се мести пред подлога.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

На български език тази „задача“ (да сигнализира въпросителност) изпълнява частицата „ли“, но на английски език в повечето случаи е спомагателният глагол за съответното време в изречението.

Например:

 • He is a tall man. (Той е висок мъж.)
 • Is he a tall man? (Той висок мъж ли е?) Инверсията на английски език тук се случва между глагола “to be” в сегашно време трето лице “is” и подлога “He”.

Това е така, когато главен глагол в изречението е “to be”, защото той няма нужда от спомагателен в сегашно просто време и минало просто време, т.е. изпълнява и неговите функции – да се мести пред подлога във въпроси, да приема отрицателната частица “not“ в отрицателни изречения, да замества главния глагол в кратките отговори.

 • He isn’t (is not) short. – Той не е нисък.
 • Is he tall? (Той висок ли е?)
 • Yes, he is. (Да, той е.) (В краткия отговор глаголът “is” замества главния глагол и цялата фраза, която върви с него, или това е в случая само една дума – “tall”. Така тази фраза не се казва, но се подразбира.)

Ето още примери за общи въпроси на английски език или такива въпроси, на които отговорът е или „да“, или „не“:

 • We like jazz. – Ние харесваме джаз.
 • Do you like jazz? – Ти харесваш ли джаз?
 • They arrived in London. – Те пристигнаха в Лондон.
 • Did they arrive in London? – Пристигнаха ли в Лондон?

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Инверсия има и в специалните въпроси, като изключим въпросите към подлога. Специалните въпроси имат същия словоред като общите, но най-отпред стои специална въпросителна дума или фраза, която насочва въпроса.

Като например:

 • Why did they arrive in London? – Защо пристигнаха в Лондон?
 • What time did they arrive in London? – В колко часа пристигнаха в Лондон?
 • Where did they arrive? – Къде пристигнаха?

При въпроси към подлога, обаче, словоредът се запазва като в съобщителното изречение, само заместваме подлога със съответстваща му въпросителна дума.

Ето и пример:

 • They arrived in London. – Те пристигнаха в Лондон.
 • Who arrived in London? – Кой пристигна в Лондон. (за човек)
 • What arrived in London? – Какво пристигна в Лондон? (за предмет)

Поради фиксираността на словореда в английския език се получава така, че в края на някои въпроси има предлог:

 • Where do you come from? – Откъде си? / Откъде сте?
 • Who do you live with? – С кого живееш? / С кого живеете?

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Това е така, защото словоредът е фиксиран и там идва мястото на недиректното допълнение, което следва предлога. Така е естествено на английски език, затова и тези въпроси се считат за неутрален стил.

В много строг официален стил, обаче е възможно да се попита и с „българския“ словоред и някои падежни изменения поради близостта на предлога до въпросителната дума:

 • From where do you come? (строго официално) – Откъде сте?
 • With whom do you live? (строго официално) – С кого живеете?

Прилагателни и наречия в изречението

Прилагателните в английския език стоят пред съществителното и го описват, тук няма разлика с българския език, като изключим това, че в английския език те не се изменят по род и число.

 • A big green square – голям зелен квадрат

Редът на прилагателните пред съществително име, когато те са повече от едно е определен и за щастие има един известен мнемоничен или мемори трик, който помага да се запомни техния ред на английски език.

Правилото OPSHACOM или OPNINION + SIZE + SHAPE + COLOR + MATERIAL, като в следния пример: a beautiful big round brown wooden table – красива голяма кръгла кафява дървена маса. Това правило не е изчерпателно за всички видове прилагателни в английския език, но като за начало върши работа в повечето случаи.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Наречията за начин по правило стоят след глагола, към когото се отнасят:

 • The rabbit runs quickly. – Заекът бяга бързо.

Наречията за честота имат три възможни позиции в изречението, като някои от тях могат да са и на трите, други – само на втора позиция.

 • (1)He (2)plays games in the morning(3). – Той играе игри сутрин.
 • Sometimes he plays games in the morning. – Понякога той играе игри сутрин.
 • He sometimes plays games in the morning. – Той понякога играе игри сутрин.
 • He plays games in the morning sometimes. – Той играе игри сутрин понякога.
 • He always plays games in the morning. – Той винаги играе игри сутрин.
 • He often plays games in the morning. – Той често играе игри сутрин.
 • He never plays games in the morning. – Той никога не играе игри сутрин.

И щом втората позиция ще е някакво специално място за част от наречията за честота (always, often, never, rarely, seldom, etc.), то е важно да я запомним и определим.

Тя се намира точно преди главния глагол (смисловия глагол), дори и когато в изречението присъства и спомагателен глагол:

 • He doesn’t always play games. – Той не винаги играе игри.

Но има едно изключение от правилото и то е – когато главният глагол е глаголът “to be”, тогава втора позиция е след главния глагол.

 • She is often late. – Тя често закъснява.

Накратко това са някои важни аспекти от обширната тема за словореда в английския език, които е важно да се имат предвид и да се прилагат в ежедневната езикова употреба.

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

Най-важните моменти
 • Видове словоред – фиксиран словоред, прав словоред и обърнат словоред (инверсия);

 • Части на словореда;

 • Същност на словореда;

 • Примери за различните видове словоред и тяхното прилагане.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord