Коучинг и
МЕНТОРСТВО

Сесии с деца и/или родители

Коучинг

Пограмите ни оказват благоприятно влияние при редица нарушения в уменията за учене, както и при хора с разстройства от аутистичния спектър. Децата изпитват удоволствие от всяка дейност и учат чрез игри.

МЕНТОРСТВО

Какво е коучинг

Какво е коуч и каква е неговата задача?

Фокусиран върху решението и ефективността, коучът се опитва да насочи клиента към постигането на удовлетворяващ резултат. Коучът е като огледало. Професионалистът коуч не наставлява, не дава готови решения и модели, не дава съвети! Основният фокус на коуча е да насърчава и подкрепя способността на клиента да открива и достига сам до своите решения, свързвайки се с вътрешната мъдрост и събуждайки потенциала си. Това се постига чрез науката за мозъка, как той работи и как могат да се активират различните нива на мозъка, за да се постигне определена цел. Коучингът е съюз между коуч и клиент – отношения, които продължително дават обратна връзка на клиента.

Коучът вярва, че клиентът знае всички отговори на въпросите които търси, дори и да изглеждат неясни или скрити някъде дълбоко в него. Всеки притежава вътрешните ресурси да трансформира предизвикателствата по пътя си. В процеса на коучинга се изваждат всички латентно спящи, скрити ресурси, необходими за преодоляване на предизвикателството.

КОУЧЪТ РАБОТИ С КЛИЕНТА ДА ПРЕОДОЛЯВА ОГРАНИЧАВАЩИТЕ ВЯРВАНИЯ ПО ПЪТЯ НА СВОЕТО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. ДА РЕАЛИЗИРА ПОТЕНЦИАЛА СИ, ДА ОТКРИВА НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ И ДА ЖИВЕЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ!

КОУЧИНГЪТ Е ДЕЙСТВАЩА СИСТЕМА И МОЩНА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ КЛИЕНТ И КОУЧ, КОЯТО ПОМАГА НА КЛИЕНТА

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛВА КОУЧИНГА

1.

Високи достижения на индивидуално ниво.

2.

Баланс между професионалния и личния живот.

3.

Увереност – намиране на вътрешни ресурси и разгръщането им в средата, която ни заобикаля.

4.

Мотивация за постигане на целите.

5.

Ускоряване на индивидуалния прогрес чрез усъвършенстване на ключови компетенции

6.

Удовлетвореност от постигането на целите и намеренията ни за личностно и кариерно развитие.

7.

Развиване на емоционална интелигентност.

8.

Пълноценност, да живееш тук и сега, да се наслаждаваш на мига.

9.

Процеси, свързани с развитието на потенциала на екипа, синхронизиран с корпоративната стратегия, визия и мисия.

Индивидуалнен коучинг

Лидерство в организацията:

Развитието на лидерския потенциал и умения; Управлението на организациите; Постигане на конкретни резултати в организацията; Директори, мениджъри и ръководители: Трансформационно лидерство за постигане на по-високи нива и удовлетвореност сред последователите си. Лидерът се стреми към разгръщане на потенциала им. Вдъхновява ги, успява да промени ценностната им система, да измени организационната визия, стратегия и култура;

В политиката и изпълнителната власт за изграждане на политически имидж; Баланс между личен и професионален живот: Управление на ролите; Управление на емоциите.

МЕНТОРСТВО И МЕНТОР

Менторството е неформална връзка между двама души. Менторът може да направи много от нещата, които прави и коучът, треньорът или някой друг, но страните нямат формално задължение една към друга. Менторът се фокусира върху човека и неговото личностно или професионално развитие и зрялост. От едната страна е менторът, който има повече знания, умения и опит, които може да сподели. А от другата страна лицето има желание да приеме тези знания и да се учи.

МИСИЯ

Улесняване на социализацията на нови служители в дадена организация и намаляване на текучеството. Помощ за по-бързо приспособяването в средата на кариерното развитие. Пренос на знания, умения и ценности. Напътствия за решаване на задачи, постигане на цели, личностно или професионално развитие.

ЦЕЛИ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЕНТОРА И ДРУГИЯ ЧОВЕК

  • Взаимни ползи – подкрепа за постигане на целите.
  • Съгласие за конфиденциалност – изграждане на доверие, с цел достигане на пълния потенциал на взаимоотношенията;
  • Откровеност – и двете страни ясно заявяват какво очакват да получат от тези отношения. Представят своята визия за това как ще постигнат целите си;
  • Слушане и учене – целите се постигат, когато и двете страни умеят да чуват и уважават гледната точка на другия;
  • Сътрудничество за постигане на общи професионални цели – запознаване с предпочитания работен стил, дневни задължения и професионални аспирации;
  • Водене чрез личен пример – делата оставят най-силно и трайно впечатление;
  • Нужна е гъвкавост – може да имате ясно дефинирани цели и все пак процесът на изпълнение да изисква промени.