Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на всички сайтове www.nscenter.eu, www.neuro-english.eu и www.neuro-therapy.eu (Сайта), администрирани от “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД (Дружеството).

При осъществяване на дейността си ние действаме като администратор на лични данни и извършваме действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR) и приложимото национално и европейско законодателство.

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни – крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това. 

 1. Каква информация се събира чрез Сайта?

За да използвате услугите на Сайта, включително и за да получите достъп до платформата за онлайн обучения или запазване на час, нашата информационна система се нуждае от определена информация за Вас, чрез която можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

 1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

В случаите, когато за определена услуга на Сайта се налага, ние можем да искаме да ни предоставите следните Ваши лични данни: 

1) имена 

2) валиден имейл адрес

3) телефон за контакт

4) допълнителни данни (например код за отстъпка или запитване)

5) дата на раждане

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на Вашите права, описани по-долу.

 

 1. Информация, която Сайтът събира от Потребителя 

За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп чрез него, нашата информационна система събира информация от Вашето електронно устройство по време на извършване на стандартни дейности за нормалното функциониране на WEB операции. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

1) IP адрес

2) използван браузър

3) предпочитани настройки на език

4) вид използвано устройство за зареждане на сайта

5) информация за операционната система на Вашето устройство.

6) записи на онлайн занятията с цел подобряване на услугата.

Ние събираме данни за източника, от който сте достъпили Сайта. Във всеки случай, ние не събираме Вашата публично достъпна информация, включително и ако препратката към нашия сайт е от социална мрежа.

Когато посещавате Сайта, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в Сайта функционалности и услуги, определени Ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар. Бисквитки (Cookies) на Вашето устройство. 

Данните ви могат да се използват от нас за анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на Сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

1) действия по записване за онлайн обучения

2) действия по запазване на час за терапия/консултация

3) отправяне на запитвания

4) директен маркетинг 

5) оценка на ефективността на рекламата

6) анализ на потребителски предпочитания и поведение

7) управление на запитвания и регистрации

8) извършване на онлайн плащания, обработване на информация за  плащания и изпълнение на задължения съгласно данъчното и счетоводното законодателство

9) подобряване на услугата 

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (наши рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). За да се запознаете по-подробно с условията, при които тези трети страни използват бисквитки, както и относно данните, които събират, за каква продължителност правят това, с какви цели ги събират и как можете да предотвратите или потвърдите това, можете да посетите техните съответни политики за използване на бисквитки.

Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на уеб сайта можете да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт и Политика за ползване на бисквитки. 

 1. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Сайтът, неговите услуги и съдържание предлагат обучения, консултации и/или терапии както за деца, така и за възрастни. Регистрирането на деца за ползване на услугите ни се осъществява чрез техните законни представители – родители, настойници или попечители. Потребителите могат да се запознаят с общите условия за ползване на услугите за онлайн обучения ТУК.

 1. Основни принципи при обработване и защита на данните

При извършване на своята дейност ние прилагаме следните основни принципи:

1) данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

2) данните се събират само за изрични, конкретно указани и легитимни цели;

3) обработваните данни са сведени до необходимия минимум във връзка с поставените цели;

4) данните се поддържат в актуален вид и за не по-дълъг срок от необходимото;

5) обработването се извършва по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, загуба, унищожаване или повреждане;

6) осигурява се достъп до данните на трети лица единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга;

7) оказва се максимално съдействие при упражняване на права от субекти на данни.

III.  От кого и как се събира информацията? 

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители – субекти на данни.

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

 1. Предоставена лично и доброволно от посетителя;
 2. Чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения за оптимизиране на представянето на Сайта, анализ и изпращане на търговски съобщения. 
 1. Защо се обработват данни, на какво правно основание и с какъв срок на обработване?

Използваме описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория Цел Правно основание по ОРЗД  (GDPR) Начин на събиране Срок на съхранение
1. IP адрес

2. Използван браузър

3. Езикови настройки

4. Ползвано устройство

5. Операционна система

6.Потребителска информация

7. Записи на онлайн занятията

за предоставяне на пълна функционалност на Сайта  чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт) при ползване на уебсайта на дружеството до 24 месеца*

*след край на сесия в сайта

1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

4. Код за отстъпка (незадължителен)

5. Данни за потребителя на услугата – име и фамилия

за изпълнение на договорни ангажименти – сключване на договор за предоставяне на услуги чл. 6, ал. 1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор    при използване на услугата за онлайн запазване на час за терапия или консултация, както и записване за обучение; при комуникация във връзка с услугата; последваща комуникация във връзка с плащания и отзиви до 60 месеца, с изключение на данните, обработвани и съхранявани за счетоводни и данъчни цели, по отношение на които се прилагат установените законови срокове
1. Данни за здравословно състояние и специфични образователни потребности за предоставяне на услуги – обучения, терапии и/или консултации чл. 9, ал. 1 а) –

субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни

преди/по време на обучения, терапии и/или консултации до 60 месеца, считано от датата на последната предоставена услуга
1. Данни за наредител на плащане 

2. Данни за потребител на заплащаната услуга

3. Данни за дължими плащания – срок и размер

4. Информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията

* Пълната информация за  банкова карта/банкова сметка не се обработва от нас, а от доставчика на съответната платежна услуга, като по този начин данните са максимално защитени. 

за обработване и осчетоводяване на плащания чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор;

чл. 6, ал.1 в) – за спазването на законово задължение съгласно счетоводно и данъчно законодателство 

при извършване на плащания чрез:

1. Банков превод

2. Онлайн чрез карта – еднократно

3. Онлайн чрез карта – абонамент

4. В брой

съгласно законоустановени срокове за обработване на данни за счетоводни и данъчни цели
1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

за осъществяване на контакт чл. 6, ал.1 a) – предоставено съгласие за обработване  при използване на контактна форма в уебсайта на дружеството до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Имейл адрес за получаване на бюлетин чл. 6, ал.1 a) – предоставено съгласие за обработване  при абониране за получаване на информационни бюлетини и известия или отправяне на завка за безплатен тест до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

4. Друга информация, предоставена доброволно от потребителя

за осъществяване на контакт при запитвания, оплаквания, жалби; обратна връзка чл. 6, ал.1 в) – за спазването на законово задължение съгласно потребителското законодателство при комуникация и/или кореспонденция с представител на дружеството до 24 месеца, с изключение на данните, обработвани и съхранявани за счетоводни и данъчни цели, по отношение на които се прилагат установените законови срокове
1. Име и фамилия или потребителско име

2. Снимки (опционално)

3. Друго съдържание

за публикуване на отзиви за удовлетвореността от предоставените услуги чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване  при изпращане или публикуване на отзиви до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Друго съдържание

4. Други данни, събирани чрез маркетинг бисквитки

за търговски съобщения, директен маркетинг на продукти и услуги чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване  при даване на съгласие от субекта да бъде адресат на търговски съобщения и други форми на директен маркетинг до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Лични данни и данни за потребителско поведение, събирани чрез бисквитки за анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, предотвратяване на измами, оценка ефективността на рекламата чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване;

чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт)

при посещение на Сайта до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване; според индивидуалните характеристики и срокове на съхранение на използваните бисквитки
1. Име и фамилия

2. Телефон и/или имейл

Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели. чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни при упражняване на гарантирани права на субектите на данни до 60 месеца

 

В своята дейност ние спазваме принципа за ограничение на целите при събиране и обработване на лични данни. Когато реализирането на поставените цели не налага обработване на определени Ваши лични данни, ние няма да го извършим. В определени случаи обаче събирането на Вашите лични данни е абсолютно необходимо за предоставяне на поисканата от вас услуга или за изпълнение на наши законови задължения (например при изискване на информация за здравословно състояние преди извършване на терапия или консултация). Всеки отказ за предоставяне на такива данни може да направи невъзможно предоставянето на поисканата услуга. 

 1. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на Вашите данни? 

В съответствие с Европейското законодателство ние поддържаме подходящи, необходими и пропорционални технически и организационни мерки за защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване. 

Защитата на личните Ви данни и информационната сигурност са сред основните ни приоритети. Въвеждаме и прилагаме подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни. Всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите ни са запознати с действащото законодателство и вътрешните политики, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност. 

Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитава Вашите лични данни и осигурява тяхната безопасност. 

В съответствие с възложените им работни функции и задачи единствено оторизиран персонал има достъп до специалните категории лични данни в нашите информационни системи.

 1. Как гарантираме сигурността?

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Европейския съюз, с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал, при спазване на най-добрите практики за защита на данните. 

Възможно е част от данните на нашите потребители да се обработват от наши партньори в САЩ. В тази връзка, гарантираме, че сме взели необходимите мерки за осигуряване на възможно най-високи стандарти за защита на данните при извършване на такива трансфери.

VII. С кого споделяме Вашата информация? 

При наличие на съответните правни основания в определени ситуации ние можем да споделим Вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

Субект на споделяне Описание Основание съгласно ОРЗД
Контрагенти – финансови институции, доставчици на платежни услуги, куриери, застрахователи, счетоводители, адвокати, консултанти по информационна сигурност и други 1. При необходимост от изпълнение на законови или договорни задължения

2. Съдействие при управление на плащания и други работни процеси

3. Преследване на легитимни интереси

Чл. 6, ал 1, т. “б”, “в” и “е”
Публични органи – данъчна администрация, надзорни и контролни органи, органи на местна власт и други При изпълнение на законови задължения Чл. 6, ал 1, т. “в”
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Youtube Оптимизиране и управление на търговски и маркетинг процеси Чл. 6, ал 1, т. “а” и “е”
Органи на съдебна власт, арбитражни съдилища, адвокати, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, медиатори Преследване на легитимни интереси, включително при упражняване или защита на правни претенции, събиране на вземания, подаване/отговор на жалби, сигнали, искове и други към компетентните държавни и съдебни органи Чл. 6, ал 1, т. “в” и “е”
Специален орган на власт – административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт 1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;

2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;

3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когато това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Чл. 6, ал 1, т. “в”
Счетоводство и контрол За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти. Чл. 6, ал 1, т. “в”

VIII. Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки краен потребител – субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Вид право Описание 
Право на информация При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информиран относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.
Право на достъп Потребителят има право на достъп до своите лични данни, които администраторът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да получи и информация относно начина на събиране, вида обработване, приложимото правно основание.
Право на коригиране Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя – субект на лични данни.
Право на изтриване  Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.
Право “да бъдеш забравен” Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
Право на ограничаване на обработването на лични данни Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора.

В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.

Право на пренос на данни Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение.

Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.

Право на възражение срещу обработка на лични данни Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг.

При упражняване на това право личните данни на потребителя могат да бъдат изтрити от устройствата на администратора.

Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.
Право да бъде подадена жалба Потребителят има право да подаде жалба до надзорния орган по защита на личните данни, ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните или съответния приложим нормативен акт. 

Субектът на данни може да упражни това право в държавата на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение.

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете да посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни. 

 

 1. Как можете да упражните правата си?

Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или на следния електронен адрес: info@nscenter.eu.

За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма на запитване, достъпна за изтегляне ТУК.

За избягване на злоупотреби си запазваме правото да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще отговорим в двумесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. 

Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други субекти на лични данни. Ще ви предоставим безплатно копие от личните данни, които са в процес на обработване, като си запазваме правото да наложим такса в пропорционален размер при повторяемост или прекомерност на исканията. 

 1. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

Данни за контакт с администратора на данни
Наименование “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД
Седалище България,  гр. София
Адрес на управление гр. София, 1618, ж.к. Павлово, ул. “Преки път” № 16, вх. А, ет. 1, ап. 3
ЕИК 203982712
Управител Мирослав Начев
Имейл адрес
Телефон за връзка  (+359-2) 408-68-86
Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни
Наименование Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
имейл  kzld@cpdp.bg 

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване до нас чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: info@nscenter.eu.

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД. Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

Дата на публикуване: 22.10.2021 г.

Дата на последна актуализация: 22.10.2021 г.

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord