Правилни и неправилни глаголи в английския език

Правилни и неправилни глаголи в английския език

Глаголите в английския език се делят на правилни и неправилни според начина, по който образуват миналите си форми.

Какво представляват правилните глаголи?

Правилните се образуват според правило и от там и името – “правилни”. А правилото е, че приемат окончание -ed, за да образуват миналите си форми.

Play – played – played

Първата от трите форми е инфинитивът, втората е минало просто време, а третата е миналото причастие. Инфинитивът е основната форма на глагола, пълният инфинитив е с частицата to отпред: to play – да играя. Когато кажем “инфинитив” често имаме предвид основната форма без частицата “to”, а с нея е “пълния инфинитив”.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Втората форма е минало просто време на глагола, формата е еднаква за всички лица и се използва, когато говорим за действия, извършени в конкретен минал момент.

Третата форма е миналото причастие, няма нищо общо с църковното причастие, това е отглаголно прилагателно – нещо като резултата от извършването на действието – направен, счупен, отворен, затворен, изяден, написан, прочетен и т.н.

Какво трябва да знаем за неправилните глаголи?

Неправилните глаголи от друга страна, образуват миналите си форми без толкова ясни правила, даже хич не са ясни. Някои автори успокоително ги разделят на четири вида.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Видове неправилни глаголи

Неправилни глаголи с 3 еднакви форми

Put – put – put

Cut – cut – cut

Set – set – set

Неправилни глаголи с 2 еднакви форми

Sit – sat – sat

Keep – kept – kept

Sleep – slept – slept

Stand – stood – stood

Неправилни глаголи с 0 еднакви форми

Fly – flew – flown

Know – knew – known

Drink – drank – drunk

Неправилни глаголи, които имат форми и на правилни глаголи

Learn – learnt- learnt

или

Learn – learned – learned

Най-успокоителното е, че повечето глаголи в английския език са правилни. Основното разграничение между правилни и неправилни глаголи е това, че за правилните има правило за образуване на миналите форми, а неправилните образуват формите за минало време и минало причастие по уникален начин и е необходимо да помним формите за всеки глагол по отделно.

Единият начин е да ги наизустим, а другият – да ги използваме и така да ги помним в изречения, смислено използвани.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Употреба на втората форма

Втората форма на глагола е тази за минало просто време. Минало просто време се използва за действия в конкретен минал момент. Удобното тук е, че тя не се спряга по лице и число, нито се изменя по род. Използва се в положителните изречения.

В отрицателните и въпросителните присъства спомагателен глагол did, което води до това главният глагол, наричан още, смислов глагол, да не е в минала форма, а да е в инфинитив или основна форма.

I played games for 30 minutes yesterday.
Аз играх игри 30 минути вчера.

You played games for 30 minutes yesterday.
Ти игра игри 30 минути вчера.

He played games for 30 minutes yesterday.
Той игра игри 30 минути вчера.

She played games for 30 minutes yesterday.
Тя игра игри 30 минути вчера.

It played games for 30 minutes yesterday.
То игра игри 30 минути вчера.

We played games for 30 minutes yesterday.
Ние играхме игри 30 минути вчера.

You played games for 30 minutes yesterday.
Вие играхте игри 30 минути вчера.

They played games for 30 minutes yesterday.
Те играха игри 30 минути вчера.

Минало причастие

Третата форма на глагола е т.нар. минало причастие или можем да го опишем и като отглаголно прилагателно, например:

 • Done – направен
 • Written – написан
 • Learnt – научен
 • Eaten – изяден
 • Finished – свършен

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Употреба на миналото причастие

Използва се в страдателен залог, както и в перфектните прости временасегашно перфектно просто време и минало перфектно просто време.

Сегашно перфектно време

Образува се със спомагателния глагол have/has и миналото причастие на главния глагол. Използва се за действия в неопределен минал момент или действия, започнали в миналото и продължаващи в настоящето.

I have seen a crocodile.
Виждал съм крокодил.

They have worked here for 2 years.
Работят тук от 2 години.

Минало перфектно време

Образува се със спомагателния глагол had и миналото причастие на главния глагол. Използва се за действия извършени преди друго минало действие с цел да се подчертае тази последователност.

He had already bought the washing machine when he saw the defect.
Вече беше купил пералнята, когато видя дефекта.

Страдателен залог

Образува се с глагола to be в съответното време и миналото причастие на смисловия глагол. Типична конструкция е на глаголи в научни текстове и строг официален стил, тогава когато извършителят на действието се подразбира или не е толкова важен, колкото е самото действие и това че се е извършило.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Възможно е да се използва в повечето времена на английски език. Изключения са някои от продължителните времена, където страдателният залог ще изглежда твърде тромав и поради това не се използва с тях.

He writes books about photography.
Той пише книги за фотография.

Books about photography are written by him.
Книги за фотография се пишат от него.

Миналото причастие може да бъде и основа на подчинени изречения, които се отнасят към настоящето, миналото или бъдещето в зависимост от времевата препратка в главното изречение.

Като например:

 • Surprised by the monkey, everybody is waiting for the result.
  Изненадани от маймуната, всички чакат резултата.
 • Surprised by the monkey, he forgot where his keys were.
  Изненадан от маймуната, той забрави къде му бяха ключовете.
 • Surprised by the monkey, I will probably laugh.
  Изненадан от маймуната, най-вероятно ще се засмея.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Заключение

В заключение, може да се каже, че най-добре трите форми на глагола в английския език се учат с употреба в свързан текст, било то писмено или устно. В онлайн пространството се намират много материали – песни, приказки, упражнения и игри – чрез които формите на глагола могат да се научат.

В системата на Scientific Learning, програмата Reading Assistant предлага голям набор от електронни книжки, подредени по нива, с четенето на които учащите научават неусетно както граматика, така и лексика и произношение, а игрите на Fast ForWord работят както за подобряването на когнитивните умения на учащия, така и за усвояването и упражняването на лексика и граматика.

Автор: Ирина Димитрова – практикуващ преподавател по английски език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord