Модалните глаголи в английския език: пълно ръководство | NSCenter

Модалните глаголи в английския език: пълно ръководство.

Модалните глаголи в английския език е възможно понякога да усложняват изучаването на езика. За щастие, няма причина за притеснение, тъй като с помощта на подходящите ресурси можем успешно да ги научим и прилагаме в ежедневната разговорна и писмена реч.

Докато учим английски език, има елементи, които са способни да променят целия смисъл на едно изречение и това са модалните глаголи. В следващите редове ще ви представим нашето пълно ръководство с модални глаголи на английски език.

Какво представляват модалните глаголи - примери, същност и употреба

Модалните глаголи в английския език могат да изразяват всичко – от нужди, вероятности, способности, молби, предложения до съвети и условия. Така значението им може да се трансформира в зависимост от глаголите и свързания с тях контекст в изречението.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Модалните глаголи се използват заедно с основния глагол, за да променят леко неговото значението. Тъй като те са спомагателни глаголи, не е задължително да се употребяват самостоятелно. Модалният глагол трябва да се прилага самостоятелно само ако от контекста е ясно какъв е основният глагол.

Ето и един пример:

 • I run every Wednesday. – Тичам всяка сряда.
 • I can run every Wednesday. – Мога да тичам всяка сряда.

Първият пример е просто фактическо твърдение. Говорещият тича всяка седмица в сряда.

Във втория пример е приложен модалният глагол can. Забележете как значението леко се променя. Говорещият не тича всяка сряда, а казва, че е в състояние да тича всяка сряда, ако се наложи.

Модалните глаголи са доста разпространени в английския език и вероятно сте ги виждали стотици пъти, без да знаете как се наричат. Разбира се, има и други английски модални глаголи, но ето кои са най-често срещаните:

 • Can;
 • May;
 • Might;
 • Could;
 • Should;
 • Would;
 • Will;
 • Must;
 • Ought и др.
Какво представляват модалните глаголи - примери, същност и употреба.

Общи характеристики на модалните глаголи

Съществуват малък брой модални глаголи, които се отличават от останалите спомагателни глаголи.

Основните модални спомагателни глаголи са:

Сегашно време Минало време
can
could
may
might
must
ought
shall
should
will
would

Този набор от глаголи се различава от другите спомагателни глаголи по следните начини:

 • Те не се съгласуват в трето лице единствено число, както другите спомагателни и лексикални глаголи.
  Например е грешно да се казва: He cans play the guitar.
  Правилно е: He can play the guitar.
 • Те са последвани от гола инфинитивна форма на друг глагол. По-голяма част от останалите глаголи използват инфинитив с to. Ought е изключение от това правило. Той изисква инфинитив to, но иначе се употребява като другите модални глаголи.
  Грешно е да се изпише: They must to work on the project.
  Правилно е: They want to work on the project или They ought to work on the project.
 • Тези модални глаголи нямат безкрайни форми (сегашно причастие, минало причастие или инфинитив). Вследствие на това те не могат да се появят на места в глаголното словосъчетание, където би се изисквала някоя от тези форми.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
 • Всички модални глаголи имат присъщо време, както е посочено в таблицата по-горе. Тази таблица е организирана в две колони, за да ви покаже връзката между формите за сегашно и минало време. С други думи, would е миналото време на will, could е миналото време на can и т.н.
 • Тъй като модалните глаголи са специализирани функционални думи, формалната реализация на времето може да не съответства винаги на времето. Често използваме всички тези глаголи, за да обсъждаме бъдещи или потенциални събития и затова тези глаголи може интуитивно да не се усещат като правилните глаголи за сегашно или минало време.
 • Ситуацията е по-сложна при двойките shall/should и can/could. В по-ранните етапи на развитие на езика тези глаголи някога са се използвали системно, а вторите две двойки са част от ежедневната реч и до днес. В съвременния английски език обаче има и други фактори, които правят връзката по-сложна.
 • Shall е рядко срещан освен във формален контекст, а should е развил начин на употреба, който не е свързан с тази в миналото. Но shall е несъвместим с последователности за минало време и should замества shall в такъв вид контекст.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
 • Приложението на may и might в момента е в процес на промяна. Традиционното разграничение, при което might се прилага като еквивалент на may в минало време, се запазва в някои разновидности на английския език. В други обаче англоговорящите са преосмислили двата глагола като отделни и несвързани форми.
 • Останалите два глагола, които ще обсъдим са must и ought. Те нямат еквиваленти за минало време и затова не участват в редуването на времена, описано по-горе за другите модални глаголи. Интересен факт, който трябва да отбележим за двата глагола, е, че исторически те произлизат от миналите времена на други глаголи. С течение на времето обаче англоговорящите са ги преосмислили, така че сега те се прилагат единствено като глаголи за сегашно време.

Кои са основните модални глаголи в английския език

Както споменахме и по-горе, основните модални глаголи в английския език са:

 • Can;
 • May;
 • Might;
 • Could;
 • Should;
 • Would;
 • Will;
 • Must;
 • Ought.

Някои модални глаголи са остарели и участват в изречения изключително рядко – като shall и ought to, докато други са по-разговорни – като got to, need to или have to. Част от тях изразяват много специфични условия, които не се срещат често, като например dare (смея), например I dare goСмея да отида.

Друг пример за модален глагол може да бъде изразът used to, като например в I used to do the dishes when I lived with herМиех чиниите, когато живеех с нея.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Правила за употреба на модални глаголи

Какви специални условия за употреба са характерни за модалните глаголи? По-долу ще откриете пълен списък на случаите, когато се употребяват модални глаголи, с включени примери.

Вероятност

Някои неща са вероятни, но не сме сигурни, че ще се случат. В такива случаи можете да използвате модалните глаголи should и must, за да покажете вероятност без да сте сигурни.

 • They must be so happy. – Те би трябвало да са толкова щастливи.
 • My husband should be at home by now. – Съпругът ми трябваше да е у дома досега.

Възможност

В ситуации, в които нещо е възможно, но не е сигурно, прилагайте модалните глаголи could, may или might.

 • Judging by the sun, it might be hot today. – Съдейки по слънцето, днес може би ще е топло.
 • He may become the youngest basketball player ever. – Възможно е той да стане най-младият баскетболист.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Способност

Модалният глагол can показва дали човекът, за когото говорим, е в състояние да направи нещо, като да извърши дадено действие или да демонстрира способност. По същия начин отрицателната форма, cannot или can’t, показва, че човекът не е в състояние да извърши дадено действие.

 • Andy can speak five languages, but none of them perfect. – Анди може да говори пет езика, но нито един от тях перфектно.
 • Anna can’t sing, but she’s a good dancer. – Анна не може да пее, но е добра танцьорка.

 

Формата be able to също се употребява за способност в сегашно, но е по-официална.

 • I am able to sing. = I can sing.

Искане на разрешение

Ако искате да поискате разрешение да направите нещо, започнете въпроса си с can, may или could. В учтива форма, may е по-добър вариант за искане на разрешение.

Например, ако попитате „Can I go to the toilet?“ може да се изтълкува грешно, защото изглежда, че питате „Ще се справя ли да отида до тоалетната?“. Правилно е да попитате „May I go to the toilet?“, което е искане за разрешение да я посетите. Въпреки това, в съвременната употреба ще срещнете и двете форми:

 • May I take this chair? – Може ли да взема този стол?
 • Could I play too? – Мога ли и аз да играя?

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Молба

Подобно на искането на разрешение, ако искате да помолите някой друг да направи нещо, започнете въпроса си с will, would, can или could.

 • Would you get that book off the top shelf? – Би ли взел книгата от горния рафт?
 • Will you turn the volume down? – Ще намалиш ли звука?

Предложение или съвет

Ако давате предложение или съвет на някого без да заповядвате, можете да използвате модалния глагол should.

 • You should try the pasta in this restaurant. – Трябва да опиташ пастата в този ресторант.
 • This girl should wear less perfume. – Това момиче трябва да носи по-малко парфюм.

Има много фактори, поради които английският и българският език се различават. Например, should в английския се приближава повече до би трябвало в българския, но често когато даваме съвет, употребяваме трябва. При нас трябва се използва и при заповед, и при съвет.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Заповед

От друга страна, ако искате да заповядате на някого, използвайте модалните глаголи must, have to или need to.

 • You must wash your hands before eating. – Трябва да си измиеш ръцете преди ядене.
 • You need to be at the airport before 7 o’clock. – Трябва да си на летището преди 7 часа.

Задължение или необходимост

Модалните глаголи могат да изразяват необходимо действие, като например задължение, дълг или изискване. По същия начин отрицателната форма изразява, че дадено действие не е необходимо. Употребявайте същите модални глаголи, както при командите: must, have to или need to.

 • I have to wait for her to finish her meal before we go out. – Трябва да я изчакаме да приключи с храненето си преди да излезем.
 • You don’t need to come with us if you don’t want to. – Не е нужно да идваш с нас, ако не искаш.

Навик

За изразяване на активност, в която действащото лице прави нещо редовно, можете да използвате модалния глагол would за минало време и will за сегашно и бъдеще време. Изразът used to също е приемлив, ако говорите за навик, който вече не съществува.

 • When I lived in the city, I used to travel by bus. – Когато живеех в града, пътувах с автобус.
 • I will wake up early and fall asleep early. – Ще се събуждам рано и ще заспивам рано.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Как се образуват изречения с модални глаголи

Използването на модални глаголи в изречения не е никак трудно. За основните изречения, които са в сегашно просто време, е важно да се запомнят някои прости правила:

 • Модалните глаголи винаги стоят непосредствено преди главния глагол, с изключение на въпросителните изречения.
 • При модалните глаголи употребявайте инфинитивната форма на основния глагол без to.

Ако искате да се похвалите със способността си да изпиете цяла бутилка с вода, например, вземете инфинитивната форма на drink без to – която е просто drink – и добавете модалния глагол can пред нея. Останалата част от изречението продължава както обикновено.

 • I can drink a whole bottle of water. – Мога да изпия цяла бутилка с вода.

При въпросителните изречения все още се използва инфинитивната форма на главния глагол, но пред него се поставя модалния глагол. Нека перифразираме горния пример:

 • Can you drink a whole bottle of water? – Можеш ли да изпиеш цяла бутилка с вода?

Тъй като модалните глаголи до голяма степен се занимават с общи ситуации или хипотези, които всъщност не са се случили, повечето от тях са в сегашно време. Някои от тях обаче могат да се прилагат в различни глаголни времена, затова в следващите редове ще поговорим за това как да ги конструираме.

Как се образуват изречения с модални глаголи​.

Използване на модални глаголи в сегашни времена (Present Tenses)

Вече разгледахме сегашно просто време, но можете да използвате модални глаголи и в сегашно продължително и сегашно перфектно продължително време.

Сегашно продължително време (Present continuous tense)

След модалния глагол употребявайте свързващия глагол be, последван от -ing формата на основния глагол.

Формулата би изглеждала така:

 • модален глагол + be + глагол в -ing форма
 • I should be studying. – Трябва да уча.

Сегашно перфектно продължително време (Present perfect continuous tense)

Можете да добавите модален глагол пред глагол в сегашно перфектно продължително време, без да променяте много неща. Въпреки това, когато използвате модален глагол, винаги трябва да употребявате have, а не had, дори ако субектът е от трето лице.

 • модален глагол + have been + глагол в -ing форма
 • He must have been working. – Той трябва да е работил.

Използване на модални глаголи в минало време и сегашно свършено време (Past tenses and present perfect)

Поставянето на модален глагол в минало просто, минало продължително и сегашното перфектно време е малко по-сложно.

Нека започнем с това, че два модални глагола имат минало просто време: can и will. Ако искате да използвате някой от тях в някое от миналите времена, първо трябва да ги спрегнете във формата им за минало време по следния начин:

Сегашно време Минало време
can
could
will
would

Всички останали глаголи остават същите, въпреки че някои от тях изобщо не могат да се прилагат в минало време.

Модалните глаголи често се използват, когато искаме да изразим хипотеза, но ако дадено действие вече се е случило в миналото, то не може да бъде хипотетично. Те са предназначени най-вече за разсъждения за миналото, като например да се запитаме „Какво би станало, ако…„.

Нито един от модалните глаголи не може да се употребява в минало свършено време или минало несвършено време.

Минало просто време (Simple past tense)

От основните модални глаголи, изброени в началото, предимно can и will могат да се използват в минало просто време. Have to и need to също могат да се прилагат, стига да са спрегнати съответно като had to и needed to. Други модални глаголи използват сегашно перфектно време, за да обсъждат събития в миналото.

Can и will използват формата си за минало време + инфинитивната форма на главния глагол без to, точно както в сегашно време.

 • could/would + глагол в инфинитив
 • I could run for an hour when I was young. – Можех да тичам по час, когато бях млад.

Минало продължително време (Past continuous tense)

Отново само can и will могат да се прилагат в минало продължително време. Минало продължително време се образува също като сегашно продължително, само че с миналата форма на модалния глагол.

 • could/would + be + глагол в -ing форма
 • I could be sleeping right now. – Бих могъл да спя в момента.

Сегашно перфектно време (Present perfect tense)

Вместо да използвате инфинитивната форма на основния глагол, употребявайте формата за сегашно перфектно време, която е have + минало причастие. Както и в предишните примери, винаги трябва да използвате have, дори ако субектът е от трето лице.

Ако използвате can, не забравяйте формата му за минало време could.

 • модален глагол + have + минало причастие
 • I might have gone to that meeting, but I totally forgot. – Можех да отида на тази среща, но напълно забравих.

Използване на модални глаголи в бъдещи времена (Future tenses)

Истината е, че в по-голяма част от бъдещите времена в английския език вече се прилагат модални глаголи, защото в тях will вече присъства. Ако искате да използвате различен модален глагол, например can или should, можете да го употребявате нормално с инфинитивната форма на глагола и без will.

 • Should I go out after work? – Да изляза ли след работа?

Модалните глаголи в английския език може би ви изглеждат по-сложни, особено ако трябва да се създават изречения. Добрата новина е, че когато ги научите, благодарение на подходящия за вас метод, прилагането им в ежедневието става абсолютно машинално.

Чрез системата Fast ForWord, модалните глаголи могат да бъдат научени по вродения ни начин на учене, който е проба-грешка, модели на подражание и под формата на игра. Може да видите и чуете най-важното за системата Fast ForWord тук:

 

Автор: Европейски център по невронауки

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord