Kоледни картички с пожелания на английски език

Kоледни картички с пожелания на английски език

Коледа е един от най-обичаните празници по света. На Коледа хората си пожелават Весела Коледа и се молят денят да премахне цялата негативност и тъмнина от живота им. Коледа е празник, изпълнен с култура и традиции и свързан с много подготовка.

За повечето хора тя започва от рано и включва много дейности, включително закупуване на декорации, хранителни продукти и подаръци за членове на семейството и приятели. Важна част от празника е и изпращането на коледни картички, които обикновено се изпращат през седмиците преди Коледа от много хора в западната култура и в Азия.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Обичайното пожелание е wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year (с пожелание за весела Коледа и щастлива Нова година), но има и още много фрази и поздрави, които можем да използваме.

В миналото изпращането на хартиени хартички е било много по-разпространено. Днес най-често звъним или изпращаме съобщение на нашите близки и рядко се досещаме да им направим този мил жест за празника чрез картичка.

В наши дни коледните картички могат да бъдат и дигитални, но най-важната част е посланието. А какво по-хубаво от това да можем да поздравим нашите близки, които живеят в други страни и не говорят родния ни език!

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Кое пожелание кога се използва - различен получател

Коледа наистина е вълшебен празник, който е свързан със споделянето на радост и щастие. Коледа ни напомня колко е важно да даваме и споделяме с приятели и семейство. Ето и няколко подходящи пожелания за коледни картички на английски език, които можем да изпратим на близки за нас хора.

Семейство и приятели

Sending lots of peace and joy to you and your family this Christmas season.

Изпращам много спокойствие и радост на теб и семейството ти през този коледен сезон.

Have a cheerful Christmas! May the excitement of this season stretch into the New Year for you.

Весела Коледа! Нека вълнението от този сезон се простира до Новата година за теб.

Thinking of you with lots of love, hope, happiness and bliss. Thank you for giving me so many blessings this Christmas season.

Мисля за теб с много любов, надежда, щастие и блаженство. Благодаря ти, че ми даде толкова много благословии през този коледен сезон.

Friendship is gold,but being able to celebrate Christmas with my best friend is simply magical!

Приятелството е злато, но да мога да празнувам Коледа с най-добрия си приятел е просто магично!

Традиционни пожелания

Това са най-често срещаните и разпространени пожелания, които винаги биха ви свършили работа, ако не можете да решите какво да напишете във вашата картичка.

Wishing you a
very Merry Christmas
and a Happy New Year.

С пожелание за много Весела Коледа и Честита Нова Година.

Our best wishes and warmest thoughts
during this special festive season.
Merry Christmas
and Happy New Year.

Нашите най-добри пожелания и най-топли мисли през този специален празничен сезон. Весела Коледа и честита нова година.

Season’s greetings.
We wish you joy and peace
for this Christmas
and throughout the new year.

Сезонни поздрави. Желаем ви радост и мир за тази Коледа и през цялата нова година.

Кратки пожелания

It’s time for the holidays again! Merry Christmas!

Време е за празниците отново! Весела Коледа

Best wishes this lovely Christmas!

Най-добри пожелания за тази прекрасна Коледа!

Wishing you a very Merry Christmas.

С пожелание за много Весела Коледа.

Warmest wishes to you this Christmas.

Най-топли пожелания за вас тази Коледа.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Бизнес пожелания

Следват и няколко предложения за коледна картичка до колегите или клиентите; могат да бъдат използвани и като завършек на имейл, с който да честитите празниците на екипа ви. Използвайте празничния сезон, за да изпратите бизнес коледни картички, които изразяват вашата благодарност на важни клиенти.

Независимо дали вашият бизнес се движи напред с пълна пара през този сезон или се забавя в края на годината, това е страхотно време да се свържете с клиентите си с внимателно, персонализирано послание.

Wishing you a joyous Holiday Season and a happy and prosperous New Year.

С пожелание за весел празничен сезон и щастлива и просперираща Нова година.

Thank you for your kindness and patience, as it’s a true gift this Christmas season. Happy holidays and have a wonderful New Year.

Благодарим ви за вашата доброта и търпение, тъй като това е истински подарък през този коледен сезон. Весели празници и прекрасна Нова година

With sincere appreciation for your hard work and dedication to our team, I wish you a wonderful Christmas with your family and friends.

С искрена признателност за вашата упорита работа и отдаденост към нашия екип, ви пожелавам прекрасна Коледа със семейството и приятелите ви.

Merry Christmas! Your amazing mentorship is something to celebrate this season. Cheers to great teamwork and a happy New Year.

Весела Коледа! Вашето невероятно менторство е нещо, което трябва да отпразнуваме този сезон. Наздраве за страхотна екипна работа и честита Нова година.

We are so grateful to have clients like you in our lives. Happy New Year from [company name].

Толкова сме благодарни, че имаме клиенти като вас в живота си. Честита Нова година от [име на фирма].

At this special time of year, we give thanks for clients like you who have made our jobs easier and our lives more fulfilling. Thank you for being you. From all of us at [company name].

В това специално време от годината благодарим на клиенти като вас, които направиха работата ни по-лесна и живота ни по-пълноценен. Благодарим ви, че сте себе си. От всички нас в [името на компанията].

You’ve worked hard all year long and now it is time to enjoy a special time with the ones you love. Please accept our warmest wishes for a truly wonderful holiday.

Работихте усилено през цялата година и сега е време да се насладите на специално време с тези, които обичате. Моля, приемете нашите най-сърдечни пожелания за една наистина прекрасна почивка.

Известни цитати свързани с Коледа

Едни от най-известните са следните няколко:

 • “Christmas isn’t a season. It’s a feeling.” – Edna Ferber
  “Коледа не е сезон. Чувство е” – Една Фербър
 • “It’s not what’s under the Christmas tree that matters but who’s around it.” – Charlie Brown
  Не това, което е под коледното дърво има значение, а кой е около него – Чарли Браун
 • „One of the most glorious messes in the world is the mess created in the living room on Christmas Day. Don’t clean it up too quickly.“ – Andy Rooney
  “Една от най-славните бъркотии на света е тази, създадена на Коледа. Не я почиствайте прекалено бързо”. – Анди Рууни
 • „Christmas is the day that holds all time together.“ – Alexander Smith
  „Коледа е денят, който събира цялото време.“ – Александър Смит

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
 • „As for me, I like to take my Christmas a little at a time, all through the year. – David Grayson
  „Що се отнася до мен, обичам да си взимам от Коледата малко по малко, през цялата година’’. – Дейвид Грейсън
 • „A good conscience is a continual Christmas.“ – Benjamin Franklin
  „Чистата съвест е една непрекъсната Коледа.“ – Бенджамин Франклин
 • „Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand in hand.“ Dr. Seuss
  „Коледа ще бъде винаги, докато стоим сърце до сърце и ръка за ръка.“ – д-р Сюс
 • „It’s the most wonderful time of the year!“ Edward Pola and George Wyle
  „Това е най-прекрасното време на годината!“ – Едуард Пола и Джордж Уайл

Идиоми свързани с Коледа

Това са фрази, които на пръв поглед звучат, сякаш бихме ги срещали само около празниците. Не се заблуждавайте, могат да се използват целогодишно и значението им далеч не е свързано с Коледа наистина. 🙂

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Идиомите трудно могат да бъдат преведени буквално и е важно да ги използваме на езика, от който произлизат и в определен словоред, тъй като разместването може да промени значението им.

All My Christmases Have Come Together - Всичките ми Коледи се събраха

Самото значение няма нищо общо с Коледа. Използваме го когато искаме да кажем, че ни е сполетял късмет или щастие неочаквано; нещо, за което сме мечтали ни се е случило.

Пример:

 • The other day I got a raise and last night my boyfriend proposed to me! It feels like all my Christmases have come together.
 • Онзи ден получих повишение и снощи приятелят ми ми предложи! Сякаш всичките ми Коледи се събраха!

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

To Light Up Like A Christmas Tree - Светна като Коледно дърво

С горната фраза изразяваме драматичен ефект върху настроението ни, ситуация или събитие, което ни е направило щастливи.

Пример:

 • My mom saw the flowers on the table, and she lit up like a Christmas tree.
 • Майка ми видя цветята на масата и светна като коледно дърво.

Christmas came early – Коледа дойде рано

Подобно на първият ни идиом, използваме и този за да отбележим, че сме приятно изненадани от нещо съвсем неочаквано. Сякаш сме получили щастието от Коледа, но през лятото.

Пример:

 • Christmas came early for them – they sold over 100 shirts in the first day of sales!
 • Коледа дойде рано за тях – продадоха над 100 тениски в първия ден от продажбите!

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

White Christmas – бяла Коледа

Както може да се предположи, тук става въпрос за сняг по Коледа, нещо, което на много места по света е необичайно.

Пример:

 • We always get a white Christmas here in the mountains.
 • Винаги имаме бяла Коледа тук в планините.

Заключение

Покажете на близките ви, че ви е грижа, изберете си пожелание и хващайте химикалите! В един дигитален свят, нека запазим традициите и да сме част от разпространяването на Коледния дух! Коледа не е просто празничен сезон, а чувство, което живее вътре в нас и винаги можем да си го пресъздадем, стига да искаме.

“Christmas is forever, not for just one day. For loving, sharing, giving, are not to put away.” Norman Wesley Brooks

‘’Коледа е завинаги, а не само за един ден. Защото любовта, споделянето, даването не са за отхвърляне.’’

Важно е да бъдем добри и да даваме не само по празниците, а всеки един ден. По-важно от всеки комерсиализиран подарък под елхата е любовта, която даваме един на друг безусловно. Споделете любовта си с хората около вас през този празничен сезон.

Автор: Марина Георгиева – филолог и практикуващ преподавател по английски език.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord