Как да четем гладко и с разбиране на английски език?

Как да четем гладко и с разбиране?

Програма за развиване на четене с разбиране при деца изучаващи английски като втори език

Подпомагането на изучаващите английски език да обработват слухово звуковете в английски език е ключ към постигане на гладкост на четене

Хората, за които английският е майчин език се научават да четат като свързват устната реч, която усвояват чрез слушане, с писмения език, т.е. текста, веднъж след като вече са се научили да разпознават връзката между букви и звукове. Fast ForWord е програма, която подпомага четенето с разбиране при деца изучаващи английски език като използва същия път на усвояване, който изминават децата, за които английският е майчин език. Програмата тренира разпознаването на звуковете в английския език и след това изгражда уменията за четене и за четене с разбиране.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Английските звукове и думи са предизвикателство

Звуковете в английски език са фонетични и могат да бъдат разбити на много по-малки звукове, което е предизвикателство за изучаващите този език. Това включва подобно звучащите съгласни – в думата |th| |e| |m| и в думата |th| |e| |n|, както и слетите съгласни – |spr| |ing|. Тези звукове изискват умения за езикова обработка, които не са добре развити при много от двуезичните деца, тъй като често при тях високото ниво на усвояване на фонетичните детайли не е необходимо при научаване на майчиния им език. Това е причината тези деца да запаметяват думите на английски език с неясни и неточни звукове, а това превръща и четенето в предизвикателство.

В допълнение, правилата в английския език и думите също са сложни. Много английски думи идват от други езици, които са с различни правописни правила и това води до изключително труден правопис на английския език. Има също толкова изключения, колкото и правила.

Всичко това означава, че научаването на английски език на добро академично ниво е изключително трудно, ако се учи единствено с метода на наизустяването.

Естественото учене на английски език – по-лесно и по-бързо

Научаването на звуковете на английски език помага за преодоляване на тези проблеми. За изучаващите английски език това е ключово, за да може усвояването на четенето да стане по-лесно, по-бързо и по-естествено. Под „английски звукове“ се има предвид:

  • Запознаване със звуковете в сричките и с гласните в английския език
  • Подобряване на уменията за езикова обработка, за да може да се постигне бързо и добро разбиране по време на разговор.

Fast ForWord е софтуер, чрез който изучаващите английски език взаимодействат с еквивалента на десетки хиляди думи в рамките на само няколко седмици. Това количество от думи е подобно на количеството думи, които децата чуват от раждането си, когато английският е техен майчин език. Работата с Fast ForWord включва три стъпки:

  1. Интензивно трениране на звуковете на английски език
  2. Научаване на голям речников запас, граматика и фундаменталнни умения за четене с разбиране
  3. Практикуване на четене на глас като се използва иновативен софтуер за разпознаване на реч

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Работата с Fast ForWord обикновено продължава 4-6 месеца. Програмата съдържа адаптивни онлайн упражнения, които работят върху всички аспекти на езика и четенето като се осигурява дистанционната подкрепа и напътствия на обучен специалист за работа с Fast ForWord.

Помощ за осиновените деца, които са слушали друг език след раждането си

Много осиновени деца прекарват първите си месеци от живота потопени в друг език и когато бъдат осиновени от англоговорящи осиновители, те чуват за първи път английски език. Прозорецът за развитие на езикова рамка за научаване и четене обхваща първите три години от живота на детето. По-кратък прозорец заради друг език би могъл да доведе до проблеми с четенето на по-късен етап. Ако едно дете е било осиновено от осиновители в САЩ, а е прекарало първите си месеци или години в друга държава, това може да е причина за затрудненията му с четенето на английски в училищна възраст.

Много от осиновените деца имат естествено развити умения за езикова обработка, които им помагат да преодолеят това предизвикателство и се научават да четат без проблеми. Но при тези деца броят от умения за учене, които трябва да са развити на достатъчно високо ниво е по-голям отколкото при децата родени в англоговоряща страна, чиито родители говорят на английски още от самото му раждане. Това често се наблюдава при деца родени в Азия, но осиновени в Америка. Те могат да имат проблеми с четенето, тъй като техният майчин език е най-вероятно тонален, а не фонетичен като английския език.

Защо Fast ForWord е ефективна програма с бързи резултати?

Да слушаш сякаш английският ти е майчин език и да четеш на английски сякаш това ти е майчин език

Много деца от англоговорящи страни се научават да четат лесно. Те чуват английските звукове в продължение на 4-5 години преди да започнат да се учат да четат, научават буквените символи съответстващи на звуковете и правописните правила, и по естествен начин свързват устния език с писмения.

Програмата Fast ForWord се стреми да създаде подобен естествен път към усвояването на четенето при деца, за които английският не е майчин. Когато изучаващото английски език дете се научи да слуша и чува английските звукове като дете, за което английският е майчин език, тогава и усвояването на четенето ще стане лесно и ще бъде на нивото на родено в англоговоряща страна дете.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Веднъж след като детето изучаващо английски може ясно да чува езика, то ще започне да улавя и разпознава по естествен начин и правописните, граматическите и лексикалните модели и правила. Ще му е нужно много по-малко време за научаване на тези правила в училище, защото ще е успяло да развие по естествен начин изброените умения, така както и децата родени в англоговоряща страна усвояват тези неща естествено през първите години от живота си.

Естественото учене е тайната на успеха на програмата Fast ForWord. Това е причината изучаващите английски с помощта на програмата да подобряват нивото си на четене толкова бързо. Това е краткият път към постигане на отлични умения за четене, защото се базира на естествените механизми, по които мозъкът се учи да чете.

Стъпки към усвояването на умението за четене с разбиране

Стъпка 1 – Чуване на звуковете на английския език

Дори за явяващите се на изпити IELTS и TOEFL за сертификат за владеене на английски на много високо ниво, разпознаването на фините разлики между съгласните звукове е предизвикателство.

Програмата Fast ForWord oсигурява много бързи упражнения, които са еквивалент на чуването на десетки хиляди думи само за няколко седмици, точно както едно дете би чуло това количество думи през първите 2-3 години от живота си, ако е родено в англоговоряща страна.

Учениците чуват стотици английски срички и съгласни звукове всеки ден като упражненията постепенно стават все по-сложни и с по-висока скорост и в същото време адаптирайки се към темпото на конкретното дете.

Потапянето в езика помага за това английският, който ученикът чува всеки ден да започне да има перфектен смисъл и яснота. Ще се постигне по-бързо научаване на лексика и умения за декодиране, както се случва при децата, за които този език е майчин. Ще се случи и това, което става при много от двуезичните деца – мисленето тече на английски език, развива се „английски“ мозък.

Гладкост на четене чрез научаване на структурата на английския език

Лексиката и правилата в английския са изключително трудни за научаване. Думите „see“ и „look“ имат почти едно и също значение, но думите „oversee“ и „overlook“ имат противоположно значение. Почти невъзможно е да бъде научен езика просто с наизустяване. Начинът, по който можете да станете добър в говоренето и четенето на английски език е да учите езика така, както родените в англоговорящи страни го учат – чрез слушане.

Fast ForWord дава възможност да се случи този естествен процес на слушане. Освен това, уроците за четене са адаптивни и подпомагащи усвояването на езиковите и правописните правила и изключения. И така, следващата стъпка в работата с Fast ForWord е развиване на гладкост на четене с десетки различни упражнения, които изграждат знания и умения свързани с всички аспекти на граматиката, правописа, синтаксиса, лексиката и слушането с разбиране. Упражненията започват от базово ниво и постепенно увеличават трудността като се съобразяват и с темпото на ученика. Това означава, че даденото дете прекарва най-много време в трениране на уменията именно в онези области, в които изпитва най-много затруднения.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Концепцията на програмата включва постепенно увеличаване на скоростта, с която ученикът успява да премине през упражненията. Fast ForWord започва с най-основните и фундаментални правила на английския предназначени за начинаещи и надгражда постепенно. Когато разбирането на ученика за английския е достигнало по-високо ниво чрез упражненията за слушане и чрез взаимодействие с Fast ForWord, той започва да разбира по-добре и английския, който чува извън работата с програмата и това ще подпомогне още повече гладкостта на четене и уменията за четене с разбиране.

Практикуване на четене за усъвършенстване на това умение

Ключът към добри умения за четене с разбиране е в практикуването. Веднъж след като ученикът е започнал да чете гладко, той ще може да отделя още повече време за практикуване на четенето. Но в началото практикуването на четенето е необходимо да бъде на глас и под напътствия, за да бъде подпомогнато детето в постигането на добро ниво на точност.

Ето PDF за това как Fast ForWord помага на учениците да научат английския език.

И така, за тази част от процеса, се използва модулът Reading Assistant. Ученикът чете пасажи на глас и софтуер за разпознаване на реч коригира детето там, където е необходимо. Това изгражда гладкост на четене и увереност, защото:

  • Reading Assistant не осъжда грешките на учащия, а е като внимателен слушател
  • Софтуерът е особено полезен, когато другите членове на семейството на учащия не са родени в англоговоряща страна
  • Чрез практикуване се изгражда увереност по време на четене
    Включени са въпроси в упражненията, за да се развиват и уменията за четене с разбиране

Въпреки, че Reading Assistant е предназначен главно за практикуване на четенето, този софтуер включва и упражнения за усвояване на лексика и развиване на уменията за четене с разбиране, които се намират в края на всеки пасаж за четене.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Доказани резултати

Идеята за потапяне в езика, за да се подпомогне по-бързото развиване на четене с разбиране и гладкост на четене, наистина работи. Съществуват редица изследвания, включително и проучванията върху усвояването на английския език – English Language Development (ELD) към What Works Clearinghouse, които показват, че работата с Fast ForWord и Reading Assistant наистина дават резултати.

Например, изследване в щата Аризона върху четенето с разбиране при деца, за които английският е втори език, показва, че в продължение на няколко месеца, 79% от участниците в програмата на Fast ForWord са подобрили уменията си за четене с едно или повече нива. До края на годината, половината от участниците са достигнали отлично владеене на английския език.

Как работи програмата за изучаване на английски език

Fast ForWord е онлайн софтуер, с помощта на който учащите усвояват английския език, като са осигурени и дистанционните напътствия на обучител.

Започва се с оценяване на нивото на четене на ученика, както и с въпросник за поведенческите му навици, за да се постигне добро разбиране за учащия. След това се създава индивидуална програма, за да се отговори по оптимален начин на нуждите на ученика и да се адаптира програмата в процеса на работа. Програмата изисква минимум 30 минути на ден занимания, 3-5 дни в седмицата, в продължение на 4-6 месеца.

Fast ForWord включва всички нива започвайки от нивото за начинаещи и минава през изграждане на уменията за четене с разбиране, където целта е да се помогне на учениците да развият необходимите умения за етапа на прогимназията и средното училище. За да получите повече информация, можете да си запишете безплатна консултация и да се свържете с обучителния ни център ето тук.

Източник: Gemm Learning

Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord