Как да подобрим метапознанието при четене за постигане на отлични резултати в училище?

Как да подобрим метапознанието при четене за постигане на отлични резултати в училище?

Четене с метапознание. Значението на метакогнитивните стратегии за четене

Детето ви трудно би се справило в университета, ако в средното училище не е развило умението си да чете с метакогниция (метапознание). Това е последната стъпка от усвояването на най-високото ниво на четене. Четенето с метакогниция е нещото, което разделя ефективното четене от посредственото четене. Това умение е определящо също така и за постигането на отлични резултати на изпитите.

Но развиването на четене с метапознание е дълго пътуване. Отнема години, за да бъде овладяно. Тук ще обсъдим какво е метапознание и какво е необходимо, за да четете с метапознание.

Какво е метапознание в четенето?

Най-простата дефиниция на метакогниция (метапознание) е „да мислиш за собственото си мислене“ или „познание за самото познание“. Метапознанието се отнася за процеса на опознаване и усъвършенстване на собствения ни начин на учене. По отношение на четенето, това означава, че четящият човек може да мисли критично за собственото си разбиране на текста по време на самия процес на четене, т.е. той е осъзнат за когнитивното си преживяване (начина си на мислене и анализиране на текста).

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Пример за метапознание е да си зададеш следния въпрос по време на четене: Разбирам ли текста или имам нужда да се върна назад и да препрочета предишни параграфи и глави, за да открия смисъла на това, което чета в момента?

Първата част на метакогницията е да си осъзнат за това как учиш и как анализираш текста. Втората част е в това да промениш начините си на учене и анализиране на текста, за да се оптимизира самото учене. Метапознанието се отнася и до двете.

Задълбочено разбиране на текста

Ключов аспект на четенето с разбиране е задълбоченото разбиране на текста. То минава отвъд буквалното разбиране и фактологичните познания. Задълбоченото разбиране надхвърля буквалното разбиране и фактическите знания. Става дума за поставяне на информацията в контекст, свързването ѝ с предишни знания, тълкуването, анализирането и противопоставянето ѝ на предишни разбирания с цел преразглеждане на тези разбирания – коригиране и допълване на стари представи, и извличане на изводи.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Ключовият момент за задълбоченото разбиране е, че след като истински разбереш нещо в дълбочина, вие сте в състояние да направите нещо положително с това разбиране. Например:

 • Да използваш креативността си и да създаваш текстове и проекти;
 • Да правиш обобщения и да разсъждаваш;
 • Да теоретизираш или да създаваш хипотези;
 • Да мислиш критично за последиците от нещата, за които си прочел и разбрал в дълбочина;
 • Да пресъздадеш смисъла с твои думи и да парафразираш текста, за да подпомогнеш по-ясното му разбиране от други хора.

Разбира се, задълбоченото разбиране е основно умение за постигане на развитие и напредък в живота и професията, особено в днешно време в условията на „икономика на познанията“. Необходимо е дълбинно разбиране, за да бъдат създавани подобрения или да бъдат препоръчвани промени в посоката на развитие. Задълбоченото разбиране изисква умение за метакогниция.

Ако едно дете чете с метакогниция и задълбочено разбиране, неговият процес на учене води до възможно най-високите резултати.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Стратегии за четене с метапознание (метакогниция)

Един ученик има нужда да се научи как да използва стратегиите за метакогниция, за да развие задълбочено разбиране на текста. Това е умение, което включва следните елементи:

 • Планиране;
 • Стратегии за активно четене;
 • Стратегии за разрешаване на проблеми с разбирането на текста.

Планиране – какво имам нужда да знам?

Метапознанието не може да се развие, докато един ученик не започне да се ангажира истински с текста, да се стреми към подобряване на грамотността си, да подхожда към текстовете с конкретен план и мотивация за извличане на знания.

Планирането в този конкретен контекст означава оценяване на знанията преди четене, съставяне на стратегия за попълване на въпросите към текста и бързо ориентиране в параграфите за това къде точно се намира важната информация свързана с въпросите към текста.

Въпроси, които ученикът е добре да си зададе: Какво не знам? Какво имам нужда да разбера от този текст?

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Стратегии за активно четене – Разбирам ли това, което чета?

Това е активното мислене по време на четене. Буквалното разбиране не е достатъчно. Доброто ниво на владеене на уменията за четене включва свързване на новите знания от настоящия текст с предишните познания, извличане на изводи и създаване на предположения за по-нататъшното развитие на събитията в текста и посоката, в която авторът ни води.

Стратегиите за четене с метакогниция са свързани с това да можеш да четеш осъзнато и да наблюдаваш доколко разбираш текста, докато си в самия процес на четене.

Учениците, които четат с метакогниция постоянно се питат: „Разбирам ли това, което току-що прочетох?“ или „Каква е основната идея тук?“.

Изисква се постоянно внимание и нагласа за задаване на въпроси. И в крайна сметка, става въпрос за това да си способен да определяш релевантността на новата информация и да я поставяш в правилния контекст.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Стратегии за разрешаване на проблеми с разбирането – Необходимо ли е да препрочета тази страница отново?

Понякога, по време на четене текстът не е напълно разбираем и не изглежда смислен. В такива случаи, биха помогнали тези стратегии за четене с метакогниция, които включват забавяне на темпото на четене, за да съответства на нивото на трудност на текста или връщане към по-предишни параграфи или страници, за да се свърже информацията от сегашния параграф с тази от предишните и да бъде поставена в правилния контекст.

Това „коригиране“ или решаване на проблеми с разбирането на текста по време на четене е ключов пример за високо ниво на метакогниция.

Не е чудно, че метакогнитивните умения изискват огромно количество практикуване на четене. Много от учениците в средните училища въобще не стигат до изграждане на добри метакогнитивни умения, защото не са могли да овладеят на достатъчно високо ниво фундаменталните умения за четене, от които зависи по-нататъшното развиване на метакогницията (аналитично мислене по време на четене).

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Как да подобрим метапознанието при четене?

Софтуерната програма Fast ForWord изгражда автоматичност на декодирането по време на четене, което освобождава ресурсите на ума за уменията за четене от по-високо ниво – четене с разбиране и метакогниция.

Как Fast ForWord превръща декодирането по време на четене в автоматичен процес?

Метакогнитивните умения се подобряват с практика. Но съществуват две основополагащи умения, които е нужно да са развити на първо място, за да се изгради след това метакогницията:

 • Способността да се мисли по време на четене.
 • Отношение на мотивация и ангажираност към процеса на самото четене.

Мислене по време на четене – необходимо е четенето да стане автоматично

Много от затрудняващите се с четенето ученици са неспособни да мислят по време на четене, защото декодирането и изговарянето на глас на текста отнема прекалено много от тяхната концентрация. В началното училище, усилията на детето да декодира е пречка дори и пред буквалното разбиране на текста.

Постепенно с времето, умението да се декодира се подобрява. Но много ученици не достигат до нивото на автоматичност на декодирането при четене, което им е необходимо, за да може умът да се фокусира върху метакогнитивните умения и четенето с разбиране.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Мотивация и ангажираност към процеса на четене - важно е четенето да е удовлетворяващо и възнаграждаващо

За много хора четенето е страст за цял живот. Това се случва, защото те четат без усилие и се наслаждават на самия процес. Разбират текстовете много добре и съдържанието ги кара да размишляват, да визуализират далечни места и да се забавляват. Това превръща четенето в удовлетворяващ и възнаграждаващ процес за тях.

Ако едно дете не може да чете с разбиране, то не може да почувства тази дейност като удовлетворяваща. Когато декодирането не е ефикасно, речниковият запас не е богат и езиковите умения са слаби, четенето е трудна и досадна задача и понякога в училище може да бъде и източник на унижение, ако другите ученици се смеят на затрудняващите се деца.

В тези случаи, учениците с трудности в четенето често нямат ангажирано и мотивирано отношение към четенето, а тъкмо напротив – опитват се да избягват тази дейност. Много малка е вероятността да развият метакогнитивни умения, ако не им бъде помогнато с изграждането на уменията за четене.

Как да помогнете на детето си да развие метакогнитивни умения

Уменията за четене се развиват в точно определена последователност, която е трудно да бъде променена. Детето ви не може да овладее четене с метапознание, докато не е развило уменията, които се намират по-надолу в пирамидата.

Пирамида с последователност от необходими умения за четене с метапознание.
 • Овладяване на когнитивните умения, които правят четенето по-лесно – фонологична осъзнатост, внимание, работна памет и езикова обработка.
 • Гладкостта на четене е способността да се чете без усилие, автоматично, с естествена за речта скорост и с подходяща смяна на интонацията. Когато детето е овладяло гладкостта на четенето може също така да мисли аналитично по време на четене.
 • Четене с разбиране – това прави четенето удовлетворяващо и възнаграждаващо. Веднъж след като детето е започнало да чете без усилие, тогава овладяването на граматически правила и натрупването на все по-богат речников запас спомагат за бързо подобряване и на уменията за разбиране по време на четене. Това увеличава многократно шансовете детето да има мотивирано и ентусиазирано отношение към четенето и да изгради добри метакогнитивни умения.
 • Четене с метапознание – най-високото ниво на уменията за четене.

На всяко едно ниво в усвояването на уменията за четене съответстват конкретни стратегии за развиване на четенето в програмата Fast ForWord.

В ранния етап, когато се развиват когнитивните умения стоящи в основата на четенето, с помощта на специални упражнения се работи върху изграждането на фонетична и фонологична осъзнатост и езикова обработка.

Веднъж след като четенето е станало гладко, се преминава към упражнения за развиване на аналитичното и абстрактно мислене по време на четене и се използват подходящите книги за практикуване на тази дейност, които да запалят любовта към четенето за цял живот.

Това създава основата за четене с разбиране. Тогава ученикът може да започне да практикува и да усъвършенства уменията за четене с метапознание.

Колкото по-скоро детето овладее уменията в долната част на пирамидата, толкова по-бързо ще успее да развие и метакогнитивните умения, за чието усъвършенстване обикновено са необходими години редовна практика.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Fast ForWord за развиване на метапознанието при четене

Програмата Fast ForWord обхваща всички нива на изграждане на умения за четене включващи упражнения за всеки един етап от пирамидата. Първоначално, фокусът е върху изграждането на когнитивни умения и превръщането на декодирането в автоматичен процес, за да се постигне гладкост на четене. След това упражненията във Fast ForWord за четене с разбиране подготвят детето за метакогнитивните умения като се набляга на мисленето по време на четене.

Програмата използва прости задачи, за да се тренира мисленето и анализирането в процеса на четене. Например, в упражнение за 2-ри клас, ученикът ще бъде попитан дали думата „ябълка“ е плод, зеленчук или предмет. На дете в 5-ти клас ще бъде дадена задачата да попълни липсващите думи в изречения и след това в параграфи, което изисква активна метакогнитивна стратегия за идентифициране на основната идея в който и да е текст.

Така се изгражда подход на активно четене, което означава постоянно мислене и анализиране по време на четене, а това е естеството на метапознанието в процеса на четене.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord