Как да помогнем при синдром на дефицит на внимание с хиперактивност и затруднения с четенето?

Как да помогнем при синдром на дефицит на внимание с хиперактивност и затруднения с четенето?

Забавянето в уменията за четене и дефицитът на внимание – каква е връзката между тях?

Разликата между затрудненията с четенето и Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (СДВХ) може да изглежда очевидна, но всъщност не е. Много деца проявяват симптоми и на двете, което може да бъде объркващо за родителите и учителите:

  • Дали СДВХ прави четенето трудно?
  • Или затрудненията с четенето пречат на детето да се фокусира добре?

По-голяма е вероятността да е вярно второто – често става въпрос за затруднения с четенето.

Усвояването на умението за декодиране в 1-ви клас е предизвикателство. По същия начин, научаването на четене с разбиране в 3-ти клас също е трудна задача за децата. Затова децата със затруднения в уменията за декодиране и четене с разбиране често проявяват и симптоми на дефицит на внимание.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

И в двата случая, фрустрацията, унижението и бързото изразходване на енергията по време на четене водят до поведения на избягване на тази дейност и липса на внимание, което на пръв поглед изглежда като СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

Идентифицирането на това кое е причината и кое е следствието на проблема е важен фактор за намиране на най-подходящите решения. Затрудненията с четенето по-лесно могат да бъдат повлияни отколкото проблем с дефицит на внимание, когато той не се корени в трудностите с четенето.

Повечето затруднения с четенето са причинени от недобре развита фонологична обработка и свързаните с нея когнитивни забавяния. Решението за преодоляване на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание в този случай се съдържа в упражняването и подобряването на когнитивните умения, които не са били достатъчно добре развити.

Ако четенето стане по-лесно за децата, то ще се превърне по естествен начин и в по-ангажираща вниманието им дейност, защото ще бъде по-приятно и интересно.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Дефицит на вниманието причиняващ проблеми с четенето

Четенето с разбиране е сложна задача. Тя включва декодиране на текста, извличане на значението и след това свързване на новата информация от прочетеното с предишните знания. Със сигурност са необходими добри инструкции за усвояване на граматиката, синтаксиса, значението на думите и т.н. Това от своя страна изисква от учениците способност за фокусиране на вниманието върху инструкциите. Следователно, при децата с дефицит на вниманието, усвояването на четенето ще се окаже дълъг и мъчителен процес.

Детето с дефицит на вниманието може да успее сравнително лесно да усвои уменията за декодиране на буквените символи, правописните правила и езиковата структура. Но уменията за четене с разбиране изискват много добре развита способност за фокус на внимание и селективно внимание, затова именно в тази област детето може да изпитва огромни затруднения.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Дали причината за трудностите с четенето се корени в дефицита на внимание?

За да разграничим СДВХ с доминиращ симптом на невнимание от затрудненията с четенето, е необходимо да погледнем към гладкостта и скоростта на четене.

Ако детето в 6-ти клас може да чете със съответната за тази възраст гладкост на четене, но има проблем с разбирането на текста в процеса на четене, то тогава има вероятност да става въпрос за СДВХ с доминиращ симптом на невнимание. Причината за това е, че гладкостта на четене означава вече постигната автоматичност на декодирането, което дава възможност за насочване на концентрацията към разбирането на текста по време на четене.

Ако липсва умението за четене с разбиране и това не се подобрява, следователно дефицитът на внимание може да е в основата на проблема.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Затруднения с четенето диагностицирани като СДВХ с доминиращ симптом на невнимание

Проблемите с разбирането по време на четене или липсата на издръжливост при четене на по-дълги текстове са симптоми често присъстващи в списъка с признаци на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, тъй като четенето изисква селективно внимание и способността да се ангажираш с процеса. Това не означава, че децата със затруднения с четенето развиват в резултат на това СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

По-честата причинно-следствена връзка е следната: наличието на проблеми с фонологичната осъзнатост подкопава уменията за четене и създава нежелание за ангажиране с тази дейност. Често това нежелание се тълкува от родителите и учителите като знак за СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

Същите проблеми с езиковата обработка пречат и на уменията за слушане с разбиране по време на час и у дома, което отново се интерпретира погрешно като дефицит на внимание.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Четенето може да е унизително

Когато малкият ученик изпитва затруднения с изговарянето или декодирането на думите по време на четене, това се усеща от него като унижение и в немалко случаи децата проявяват поведенчески проблеми като реакция на неприятната емоция преживяна в часовете по четене. В човешката природа е заложено да се опитваме да избягваме нещата, които са прекалено трудни или унизителни.

Четенето може да е изтощително

Четенето не е автоматичен процес и когато детето трябва да се концентрира върху изговарянето на думите, то няма достатъчно ресурси от внимание в този момент, за да се фокусира и върху разбирането на текста.

Декодирането на текста изисква много усилия. Допълнителните усилия за разбиране на прочетеното се усещат действително като изключително изморителни, ако декодирането все още не е станало автоматичен процес. Необходимостта да се препрочитат отново изречения и параграфи е изтощително.

В такива случаи често се случва детето да започне да се разсейва. Това е причината симптомите на затруднения с четенето и на СДВХ с доминиращ симптом на невнимание често да се комбинират.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Четенето може да бъде отегчаващо

При по-големите деца и възрастните, недобре развитите умения за четене с разбиране в много случаи водят до пропускане на удоволствието от четенето и текстът не се усеща като интересен. Тогава четенето се възприема само като досадна задача.

Детайлните въпроси, които изискват дълбоко разбиране се превръщат в проблем. Неспособността да се прочете един параграф с лекота води до това, че детето не може ясно и „цветно“ да визуализира историята в ума си и да следи с интерес случващото се в нея. То започва да губи концентрация.

Ето защо в много случаи затрудненията с четенето са проблемът, а липсата на внимание е просто симптом на тези трудности, но не причина за тях.

Запаметяването не е четене

Високоинтелигентни деца със СДВХ с доминиращ симптом на невнимание имат склонността да използват ума си, за да се опитват да се справят с четенето по заобиколни начини и да скрият затрудненията си с четенето. Една от честите им стратегии е просто да започнат да запаметяват думите като пропускат фазите на възприемане на фонемите в думите и изговарянето им.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Това е подход, който може да скрие проблем с четенето в рамките на няколко години. Постепенно, обаче, забавянията в четенето ще стават все по-очевидни, защото списъкът с думите в текстовете ще надхвърли капацитета на паметта им. Много деца със СДВХ проявяват проблеми с четенето най-вече в 3-ти, 4-ти или 5-ти клас, защото на тази възраст затрудненията им стават очевидни за всички.

Друг начин да се разграничат затрудненията с четенето от СДВХ с доминиращ симптом на невнимание е забелязването на забавяне в развитието на уменията за четене, дори и в началото детето да е показвало сравнително добро справяне в часовете по четене. Децата, които не могат на даден етап да скрият затрудненията си в четенето със запаметяване на думите, често просто заявяват, че не обичат вече да четат.

Третиране на симптомите на дефицит на внимание причинени от затруднения с четенето

Както беше отбелязано по-горе, много проблеми свързани със СДВХ са всъщност проблеми с четенето и от там е необходимо да се започне. Програмата Fast ForWord е ефективна интервенция, която третира корена на проблема със затрудненията в четенето. Това включва и изграждане на селективни умения за внимание, които не са развити в детето, което избягва четенето.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Софтуерната програма Fast ForWord изгражда когнитивните основи на четенето като подобрява работната памет, вниманието, езиковата и слуховата обработка и умението за последователност във възприемането на информацията. На следващия етап се развиват речниковия запас, правописа, езиковата структура, четенето с разбиране и критичното мислене.

Третиране на проблемите с четенето идващи от СДВХ с доминиращ симптом на невнимание

Когато източникът на затруднения с четенето е СДВХ с доминиращ симптом на невнимание, в повечето случаи се наблюдават и други симптоми на липса на концентрация или хиперактивност проявяващи се в много дейности в учебния процес и извън него. По отношение на уменията за селективно внимание и управление на вниманието, когнитивната софтуерна програма Fast ForWord може много да помогне за развиването им.

Източник: Gemm Learning

Най-важните моменти
  • Забавянето в уменията за четене и дефицитът на внимание – каква е връзката между тях?

  • Дали Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност прави четенето трудно?

  • Затрудненията с четенето ли пречат на детето да се фокусира добре?

  • Дефицит на вниманието причиняващ проблеми с четенето.

  • Затруднения с четенето диагностицирани като СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

  • Третиране на симптомите на дефицит на внимание причинени от затруднения с четенето.

  • Третиране на проблемите с четенето идващи от СДВХ с доминиращ симптом на невнимание.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord