Как да подобрим гладкото четене и защо плавното четене има значение?

Как да подобрим плавното четене и защо гладкото четене има значение?

По-добра гладкост на четене с трениране на езиковата обработка – ефективни методи за постигане!

Известно е, че за подобряване на гладкостта на четене е необходимо да се подобри и фонемната осъзнатост: способността да се чуват звуковете, да се обработват с определена скорост и да се разпознават фонемите – умението да се разграничават звуковете вътре в състава на думите. Това се постига по ефективен начин с помощта на специализирани софтуерни програми, които тренират мозъка чрез упражнения за езикова обработка. По този начин децата придобиват яснота във възприемането на езика, думите не звучат „замазано“ и фонемите се улавят по-отчетливо.

Какво ще стане, ако детето ви не може надеждно да свърже звуковете на буквите с текста? Какво ще стане, ако дори акустиката е неразбираема? Тогава какво? Това е мястото, където програмата Fast ForWord за гладко четене може да помогне.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Плавното четене е предизвикателство за много деца, защото изисква ниво на фонологично съзнание, което те все още не притежават. Софтуерът Fast ForWord цели да помогне за преодоляване на тази празнина. Той представя упражнения за езикова обработка, за да помогне за подобряване на яснотата на езика, да направи думите по-малко замазани и фонемите по-отчетливи. Мислете за това като за предфонична програма.

Защо гладкостта на четене има значение?

Какво представлява гладкото четене?

Гладкостта на четене е умението да се чете с подходяща скорост, точност и правилен начин на експресия. Децата, които са развили гладкост на четене, имат също така и добре развита прозодия при четене на глас – умението да се използва подходяща интонация, ударение на речта и да се поставят паузи по правилен начин, за да се получи добър ритъм на речта и да се предаде по възможно най-добър начин смисъла на текста.

Гладкостта на четене означава също така и постигната автоматичност на декодиране. Когато мозъкът действа като компютър свързващ думите от текста, който детето чете със запазените в паметта думи в речниковия му запас, тогава процесът на декодиране не само се случва по-лесно, но и по-бързо. Ето защо думите, които детето може да прочете за минута са индикатор за гладкост на четене. Умението за прозодия (подходяща интонация, ударение на речта и поставяне на паузи по правилен начин) също е индикатор за постигната автоматичност на декодиране.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Гладкостта на четене при малките деца определя нивото на уменията за четене в по-горните класове

Когато чуете дете да чете бавно и да набляга на всяка една дума, това е знак, че на него са му нужни огромна концентрация и усилия по време на четене. По същия начин, когато едно дете чете монотонно и без изразителност, това означава, че четенето е трудно за него. И в двата описани случая липсва гладкост на четене.

Децата, които четат гладко, не се нуждаят от огромна концентрация за прочитането на всяка една дума. Те декодират автоматично и без усилие. Това им позволява да се фокусират върху разбирането на текста. Следователно, по време на четене, те добавят ударение в речта, където е необходимо и променят интонацията си по подходящ начин, за да оживят текста и да предадат значението по най-добрия начин.

Дете, което е изцяло ангажирано с декодирането, се концентрира върху изговарянето на всяка отделна дума и няма възможност да се фокусира върху разбирането на текста и използването на умението за прозодия (изразително четене). Не добре развитото умение за гладкост на четене пречи на детето да извлича смисъла на текста по ефективен начин не само при четене на глас, но дори и по време на четене наум.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Разбирането на текста ще остане трудност за ученика и в бъдеще, когато той вече е в по-горните класове, ако не развие умението си за гладкост на четене.

Може да се направи аналогия с карането на колело. Научаването е свързано с това да движиш педалите, да управляваш кормилото и да поддържаш баланса. В началото, карането е бавно и нестабилно. Освен това, нямаш възможност да наблюдаваш гледките около себе си, защото цялото ти внимание е насочено към запазването на баланс. Обаче, с придобиване на повече опит и практикуване, самото каране се превръща в автоматичен процес – не е необходимо да мислиш за механиката на движение. Става лесно и не изисква усилия, с изключение на случаите на изкачване на стръмен участък. Когато си усвоил карането на колело, умът ти е свободен да се наслаждава на гледките около теб.

При декодирането по време на четене се получава същото. Постепенно става автоматично. Но докато декодирането не се превърне в автоматичен процес, четенето не е гладко и разбирането на текста е трудно.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Връзка между гладкост на четене и разбиране на текста (четене с разбиране)

Следователно, гладкостта на четене е свързана не само с декодирането и скоростта на четене, но и е показател за умението за разбиране на текста. Това означава, че подобряването на гладкостта на четене е ключова стъпка по пътя към качествено и ефективно разбиране на текста и усвояване на знания чрез четене.

Друга връзка между гладкостта на четене и разбирането на текста е скоростта на четене. Тези ученици, които четат по-бавно, могат да се затрудняват да следят смисъла на текста в параграфа или страницата и да им се налага да препрочитат отново и отново. Скоростта на четене също така влияе на работната памет, а това се отразява на разбирането на текста. Смисълът на даден текст се извлича от информацията, която се съхранява в работната памет по време на четене. Бавното четене затруднява запазването на информацията от даден параграф в работната памет за толкова време, колкото е необходимо, за да може да се извлече значението от текста преди информацията да изчезне от работната памет.

Без съмнение, скоростта на четене или плавността на четене са свързани по различни начини.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Гладкостта на четене като знак за затруднения с четенето

Липсата на гладкост на четене често е най-честият сигнал за родителите, че детето има проблем с четенето. Важно е да не се правят прибързани заключения и да обръщат внимание на това какъв текст детето чете, когато изпитва трудности.

Но в тези случаи, в които детето не чете гладко до 2-ри и 3-ти клас, е нужно да се обърне внимание и да се открие причината за затрудненията. Без да му бъде предоставена помощ, детето може да усети неприязън към четенето като дейност и това да попречи в процеса на учене и по-нататъшното му развитие.

Ето защо е изключително важно да се предотврати създаването на негативна нагласа на детето към четенето заради затрудненията, които изпитва и е необходимо да се подобри гладкостта на четене с помощта на ефективни специални програми.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

Стъпки на работа с програмата Fast ForWord за подобряване на четенето

Повечето програми за подобряване на четенето се фокусират само върху звуковете и езиковите умения. Най-ефективните програми работят и върху изграждането на когнитивните умения, които са ключови за четенето. Такава е софтуерната програма Fast ForWord. Започва се с едно по-дълбоко ниво на езиковата обработка, която е в основата на фонемната осъзнатост. След това се преминава към работа с другите езикови умения свързани с езикова структура, речников запас и т.н. Поредица от различни упражнения водят до изграждане на гладкост на четене и след това до високо ниво на разбиране на текста.

Вижте индивидуалните умения, които се развиват с помощта на Fast ForWord. Както се вижда от Пирамидата на четене, гладкостта на четене е ключова стъпка по пътя към четене с разбиране и метакогниция, което е стандартът за добро ниво на умения за четене в средното училище.

Стъпки за изграждане на гладкост на четене

Когнитивни умения

Най-важните упражнения в софтуерната програма Fast ForWord целят подобряване на когнитивните умения, които са в основата на Пирамидата на уменията за четене. Гладкостта на четене е възможна само след като се постигне добро ниво на слухова обработка, фонологична осъзнатост и т.н.

Трениране на когнитивните умения: Как да подобрим когнитивните умения, които са основата за добро четене и учене?

Правопис

Гладкостта на четене изисква всички думи да бъдат разпознаваеми за ума чрез модели за правопис и добро усвояване на правилата за правопис и изключенията от правилата.

Упражнения за подобряване на правописа: Развиване на четенето и правописа на английски език – как упражненията във Fast ForWord постигат това?

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Прецизност

Гладкостта на четене изисква да си способен да изговаряш думите без усилие всеки път. Много ученици, които имат затруднения с четенето, често пропускат думи или още по-лошо – опитват се да ги налучкват. Fast ForWord отделя достатъчно внимание на изграждането на умението прецизност при четене.

Думи в английски език, които не се изписват според фонетичните правила

Съществуват много думи в английския език, които не се изписват фонетично – като думите „would“ и “because”, например. Те просто трябва да се научат. Програмата Fast ForWord помага на учениците да научат думите от тази категория.

Проследяване с очи

Умението за проследяване на текста с движение на очите „от ляво на дясно“ също се развива с помощта на упражненията в програмата.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Езикова структура и синтаксис

Детето, което чете гладко е запознато със синтаксиса на изреченията, граматиката, времената и езиковите правила. Умело четящите ученици използват добре развитите си умения за обработка на езика, за да слушат и анализират речта, която достига до тях в ежедневието им. Този естествен процес на учене бива възпрепятстван, ако съществуват забавяния в езиковата обработка.

Fast ForWord изгражда познания за езиковата структура като използва адаптивен подход, който забавя темпото според нивото на детето и постепенно увеличава скоростта.

Четене с разбиране

Гладкостта на четене и разбирането на текста вървят ръка за ръка.

Програмата Fast ForWord отделя необходимото внимание на практикуването на четене с разбиране във втората фаза от усвояването на уменията за четене. Използват се поредица от аналитични задачи, които могат да бъдат завършени правилно само след като детето е усвоило добре гладкостта на четене в първата фаза, т.е. декодирането е станало автоматичен процес.

В допълнение на Fast ForWord, програмата Reading Assistant също развива умението слушане и четене с разбиране. Двете програми са създадени така, че да се допълват взаимно.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord