Как да подобрим фонемната и фонологична осъзнатост и каква е връзката с четенето и разбирането?

Как да подобрим фонемната и фонологична осъзнатост и каква е връзката с четенето и разбирането?

Как фонемната и фонологична осъзнатост влияят на четенето и разбирането на текста?

Ако четенето е вратата към бъдещето на вашето дете, то фонемната осъзнатост е ключът, който отключва тази врата. Без умения за фонемна или фонологична осъзнатост, свързването на звуковете със съответните буквени символи е трудно, а това възпрепятства научаването на четенето, постигането на гладкост на четене и пречи на развиването на умения за четене с разбиране.

Понякога тези умения се наричат предфонични умения – това са основни базови умения, необходими за фонетиката и всичко, което следва.

Какво представлява фонологичната осъзнатост?

Фонологичната осъзнатост е широк термин, който описва разпознаването на фонетичната или звуковата структура на думите. Някои наричат това фоника (фонетика) или фонетично осъзнаване (съзнание). Това е способността да се обработват звуковете на езика на три нива:

 • Срички – например /mic/ във фонемата.
 • Начало и рима (onset-rime segmentation):
  • Началото на сричката е съгласната или сборът от съгласни, които се намират преди гласната.
  • Римата е тази част от сричката, която съдържа гласната и останалите съгласни.
 • Фонеми – индивидуален звук, например /ph/.

Един от най-важните индикатори за добре развита фонологична осъзнатост е умението на децата да римуват. Когато едно дете на 3-4 години показва неспособност да идентифицира звуковете и да римува, това показва липса на фонологична осъзнатост.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Какво е фонемна осъзнатост?

Фонемната (фонетична) осъзнатост е по-тесен термин. Тя описва способността да се разпознават и чуват ясно отделните звукове (фонеми), които изграждат думите в речта. Под „разпознаване“ разбираме чуването на всяка уникална фонема, както и идентифициране и манипулиране на всяка фонема.

Преди децата да се научат да четат писмена реч, е необходимо да могат да чуват ясно звуковете в устната реч. Това е фонемната осъзнатост.

Защо фонемната осъзнатост има значение?

Още от раждането си, ние изграждаме речниковия си запас и усвояваме значението на думите чрез слушане на устната реч около нас. Мозъкът идентифицира всеки един звук във всяка отделна дума като ги съхранява в речниковия запас и прикрепя съответното значение към дадената дума.

След това, по време на процеса на четене, буквените символи се трансформират в съответните звукове и се свързват в думи и се открива значението на думата според съхранената информация в речниковия ни запас. Например, ако в паметта на детето ви думата “dog” (“куче”) е записана като фонема: /d/ /o/ /g/, тогава то вижда d-o-g като текст и веднага ще го разпознае.

Фонемите са свързващото звено между текстовите символи и устната реч. Фонемната осъзнатост е умението за този вид свързване.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Как слабото фонетично осъзнаване подкопава способността за четене с разбиране

Когато запаметените думи в речниковия запас в паметта на детето са неясни или неточни, то няма да може веднага да разпознава думите в писмен текст. Ако детето ви не чува фонемите в „dog“, текстът d-o-g няма смисъл. Това е дума, която детето ви не познава. Това се случва при милиони деца на възраст 4-7 години. Тъй като мозъкът им не разпознава ясно фонемите в устната реч, научаването на уменията за четене е доста по-трудно за тях.

В по-късните класове, с усъвършенстването на уменията за обработка на езика, се подобряват и уменията за фонетично осъзнаване. Често обаче това подобрение е частично. Изговарянето на думите може да е точно, но все още да изисква цялата концентрация на ученика, т.е. процесът не е станал автоматичен и детето се налага да полага повече усилия.

Липсата на автоматизъм и нуждата от концентрация при декодирането на думите, при изговарянето на неразпознаваеми думи, забавя четенето и пречи на разбирането на текста.

Общата липса на умения за четене в 8. клас според теста NAEP е показател за проблемите на нацията с разбирането на текста. До голяма степен това се дължи на липсата на автоматизъм при декодирането и фонетичното осъзнаване. Това е трудност, която засяга милиони хора.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Какво причинява забавянето във фонологичната осъзнатост?

Трудностите във фонологичната и фонемната осъзнатост, се дължат на забавяне на езиковата обработка, което се изостря от предизвикателствата при изучаването на език.

Способността да се обработва езика е една от най-предизвикателните функции за мозъка като се има предвид колко бързо е темпото на естествената реч. Много деца не успяват да развият способността за достатъчно бърза и точна обработка на устната реч на ниво „слухови пиксели“ до възрастта, в която вече се очаква да усвоят четенето.

Тези деца, които не са биологично и когнитивно готови за усвояване на четенето заради недобре развитата фонологична осъзнатост, изпитват огромни трудности с достигането на целите заложени в учебната програма за първите класове в училище. Това създава стрес както за децата, така и за учителите, и родителите.

Когато става въпрос за усвояването на английски език, нещата са още по-сложни, тъй като този език има ортографска дълбочина, което го прави труден за четене и случаите на дислексия са още по-често срещани при този език в сравнение с другите.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Английският език е фонетичен език изискващ голяма прецизност, което прави основните умения за изговаряне на думите доста трудни:

 • Уменията за фонемна осъзнатост изискват езикова обработка със скорост 40 звука в секунда;
 • Звуковете са представени с буквени символи с 250 различни начини за изписване (например звук „ф“ на английски може да бъде представен по следните начини: ph, f, gh, ff);
 • Звуковите единици (фонемите) често се припокриват, т.е. не са лесни за разграничаване.

Повечето деца със затруднения в четенето имат проблеми с фонемната осъзнатост

Поради причините изброени по-горе, не е учудващо, че 64% от четвъртокласниците в САЩ четат на ниво по-ниско от очакваното за тяхната възраст. Изследователи са установили, че 88% от затрудняващите се с четенето ученици споделят един и същи проблем – слаби умения за фонемна осъзнатост.

Голям брой изследвания показват, че развиването на фонологичната осъзнатост е мощен начин за подобряването на четенето. Когато децата порастват, езиковата им обработка се подобрява, следователно фонемната осъзнатост се развива, а това води и до подобряване на четенето.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Но ако фонемната осъзнатост не се превърне в напълно автоматичен процес, декодирането също не е автоматично, а това възпрепятства постигането на добро ниво на четене с разбиране. Това означава, че при някои ученици уменията за четене остават на ниво по-ниско от това, което се очаква за възрастта им, ако не се приложи ефективна интервенция за развиване на фонологичната и фонемната им осъзнатост.

Разсейването и съсредоточаването върху механиката на декодирането отнемат и компрометират четенето с разбиране. Това означава, че четенето на нивото на класа винаги ще бъде предизвикателство, което обяснява слабите резултати от NAEP.

Ефективно подпомагане на децата за развиване на фонемна осъзнатост

Тъй като при много деца фонологичната осъзнатост не узрява напълно до достигане на 7-годишна възраст, в повечето страни инструкциите за усвояване на четене са оставени именно за тази възраст.

И все пак, немалък процент ученици започват училище с недостатъчно добре развити когнитивни умения, които стоят в основата на научаването на уменията за четене. Ето защо не би трябвало да се поставя прекалено голям натиск или да се използва критика към децата, които се затрудняват с усвояването на четенето, за да не бъдат отблъснати от самото четене. В началото е нужно детето да тренира когнитивните си умения и да развива фонологичната си осъзнатост със специално разработени упражнения и инструкции.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.

В допълнение може да упражнявате и подобрявате фонологичното осъзнаване с упражнения, базирани на звуци, или с обучение по фонетика. Едно от най-успешните средства за подобряване на когнитивните умения и фонологичното осъзнаване е софтуера Fast ForWord, чрез който се изграждат умения за обработка на информацията, необходими за фонетиката и фонетичното осъзнаване. Софтуерната програма Fast ForWord съдържа именно такива упражнения, които развиват когнитивните способности на децата и уменията им за езикова обработка.

Кога е нужна интервенция? По какво се познава липсата на фонологична осъзнатост?

Най-ясният знак, че липсва фонологична осъзнатост е неспособността на 3-годишното дете да римува. Ако детето ви е на 4-годишна възраст и все още не е усвоило умението да римува, е важно да започнете да търсите начини да подобрите уменията му за езикова обработка.

Когато детето е на 5 години или по-голямо и е започнало да се учи да чете, ето още знаци, че е възможно да има забавяния в езиковата обработка (слаба фонологична осъзнатост):

 • Затруднява се с идентифицирането на римуващи се думи;
 • Затруднява се с разграничаването на подобни звукове (например звук „м“ и звук „н“);
 • Не е лесно за него да идентифицира първия звук в думата;
 • Затруднява се със запомняне на последователността на звуковете в дадена дума;
 • Трудно му е да разделя думите на последователни звукове (фонеми). Например “dash” има три фонеми: /d/ /a/ /sh/;
 • Не е лесно за него да работи със звуковете в състава на думите (например, да замести звук „r“ в думата „rush“ със звук „b“, за да получи римуващата се дума „bush“).

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Известният изследовател Рийд Лайън подчертава: „Най-добрият индикатор за затруднения с четенето в предучилищна или начална училищна възраст е неспособността да се сегментират думите и сричките на съставящите ги звукови единици (т.е. слабо развито умение за фонемна осъзнатост).“

Децата с проблеми в слуховата обработка имат склонността да изпитват затруднения с четенето на етап декодиране или с разбирането на текста по време на четене в по-горните класове. Много програми за интервенция се опитват да разрешат проблема с добавяне на допълнително практикуване на четене и упражнения с думи, но най-ефективни се оказват програмите като Fast ForWord, които развиват първоначално уменията за езикова обработка и фонемната осъзнатост. По този начин се следва естественият път, по който децата с добри умения за четене обичайно изграждат тези умения. Веднъж след като учениците са постигнали значително подобрение във фонемната си осъзнатост, леко и естествено се случва развитие и в уменията им за четене.

Обобщение на терминологията за фонологично съзнание

Фонема

Фонема е звук на речта – тя няма присъщо значение.

Фонематично осъзнаване

Способността да чуваме езика на ниво фонема, т.е. да чувате отделните звуци, съставляващи думите.

Слухова обработка

Слуховата обработка е когнитивно умение за откриване и манипулиране на звук и език. Повечето дефицити във фонологичното осъзнаване се дължат на слабости в слуховата обработка.

Фонетика или фоника

Използване на текста за разбиване и разпознаване на думи.

Фонологично осъзнаване

Това е широк термин, който обхваща обработката на звуците на езика на ниво дума, сричка и фонема.

Разделение на звуковете в сричка: начало и рима (onset-rime segmentation)

Това ниво на фонологично осъзнаване обикновено е по-трудно от фонемното. Началото на сричката (onset) е съгласната или сборът от съгласни, които се намират преди гласната. Римата (rime) е тази част от сричката, която съдържа гласната и останалите съгласни.

Onset example of Onset-rime Segmentation.
Rime example of Onset-rime Segmentation.

Умението думите да се разделят на начало и рима обикновено предхожда пълното фонемно осъзнаване. Децата в предучилищна възраст обикновено считат началото за отделна единица и биха казали, че spoon започва със /sp/, и flat започва с /fl/. Разбира се, /sp/ и /fl/ съдържат по две фонеми и децата ще трябва да разграничат отделните фонеми, за да може да развият точно четене и спелуване. Думи като cat, big и sun, чието начало се състои от една буква, дават на децата възможността да разграничат началните фонеми по-лесно.

Примери за откриване и разделение:

 • Откриване на началото – Коя е излишната дума в grape, grow и pin?
 • Разделение на звуците в началото – Ще ми кажеш ли първия звук в bike и bag?
 • Откриване на римата – Кои думи звучат еднакво в края си: man и pan или sit и pat?
 • Разделение на звуците в римата – Ще ми кажеш ли по какво си приличат pin и fin?

В началните фази тези въпроси могат да се използват като игри, като включват само изговорена дума и снимка.

По-късно, когато им бъде представена фонетиката, децата ще се научат да разделят римата -up (като в c-up) на изграждащите я фонеми /u/ и /p/, за да могат да четат и спелуват ефективно.

Ето няколко примера за срички, разделени на “начала” и “рими” („onsets“ и „rimes“):

Word Onset Rime
I
I
it
it
sit
s
it
spit
sp
it
split
spl
it
spoil
sp
oil
pie
p
ie

Източници:

 • Gemm Learning
 • Five from Five
 • The SIL Glossary of Linguistic Terms
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord