УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД (ЕЦН) е администратор на лични данни и извършва действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR), Закон за защита на личните данни и приложимото национално и европейско законодателство, регламентиращо дейността му.

 

КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ?

 

Защитата на личните данни на нашите потребители, тяхната постоянна сигурност и поверителност са от изключителна важност за ЕЦН. Настоящото Уведомление за поверителност и защита на личните данни има за цел да Ви предостави информация за целите и начините, по които обработваме личните Ви данни, както и да Ви запознае с правата Ви като субекти на лични данни.

 

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Обработваме личните Ви данни само при наличието на някое от следните условия:

 • предоставили сте съгласието си за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, респективно за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 • в изпълнение на законово задължение;
 • при необходимост от защита на Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или интересите на трета страна (освен в случаите, когато преимущество имат Вашите интереси или основните права и свободи, които изискват защита на личните данни);
 • обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

 

При осъществяване на своята дейност и изпълнение на определени законови задължения обработваме различни категории данни: 

 

Категория Цел Правно основание по ОРЗД  (GDPR) Начин на събиране Срок на съхранение
1. IP адрес

2. Използван браузър

3. Езикови настройки

4. Ползвано устройство

5. Операционна система

6.Потребителска информация

за предоставяне на пълна функционалност на Сайта  чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт) при ползване на уебсайта на дружеството до 24 месеца*

*след край на сесия в сайта

1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

4. Код за отстъпка (незадължителен)

5. Данни за потребителя на услугата – име и фамилия

за изпълнение на договорни ангажименти – сключване на договор за предоставяне на услуги чл. 6, ал. 1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор    при използване на услугата за онлайн запазване на час за терапия или консултация, както и записване за обучение; при комуникация във връзка с услугата; последваща комуникация във връзка с плащания и отзиви до 60 месеца, с изключение на данните, обработвани и съхранявани за счетоводни и данъчни цели, по отношение на които се прилагат установените законови срокове
1. Данни за здравословно състояние и специфични образователни потребности за предоставяне на услуги – обучения, терапии и/или консултации чл. 9, ал. 1 а) –

субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни

преди/по време на обучения, терапии и/или консултации до 60 месеца, считано от датата на последната предоставена услуга
1. Данни за наредител на плащане 

2. Данни за потребител на заплащаната услуга

3. Данни за дължими плащания – размер и вид услуга

4. Информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията

* Пълната информация за  банкова карта/банкова сметка не се обработва от нас, а от доставчика на съответната платежна услуга, като по този начин данните са максимално защитени. 

за обработване и осчетоводяване на плащания чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор;

чл. 6, ал.1 в) – за спазването на законово задължение съгласно счетоводно и данъчно законодателство 

при извършване на плащания чрез:

1. Банков превод

2. Онлайн чрез карта – еднократно

3. Онлайн чрез карта – абонамент

4. В брой

съгласно законоустановени срокове за обработване на данни за счетоводни и данъчни цели
1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

за осъществяване на контакт чл. 6, ал.1 a) – предоставено съгласие за обработване  при използване на контактна форма в уебсайта на дружеството до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Имейл адрес за получаване на бюлетин чл. 6, ал.1 a) – предоставено съгласие за обработване  при абониране за получаване на информационни бюлетини и известия до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Телефонен номер

4. Друга информация, предоставена доброволно от потребителя

за осъществяване на контакт при запитвания, оплаквания, жалби; обратна връзка чл. 6, ал.1 в) – за спазването на законово задължение съгласно потребителското законодателство при комуникация и/или кореспонденция с представител на дружеството до 24 месеца, с изключение на данните, обработвани и съхранявани за счетоводни и данъчни цели, по отношение на които се прилагат установените законови срокове
1. Име и фамилия или потребителско име

2. Снимки (опционално)

3. Друго съдържание

за публикуване на отзиви за удовлетвореността от предоставените услуги чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване  при изпращане или публикуване на отзиви до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Име и фамилия

2. Имейл адрес

3. Друго съдържание

4. Други данни, събирани чрез маркетинг бисквитки

за търговски съобщения, директен маркетинг на продукти и услуги чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване  при даване на съгласие от субекта да бъде адресат на търговски съобщения и други форми на директен маркетинг до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване
1. Лични данни и данни за потребителско поведение, събирани чрез бисквитки за анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, предотвратяване на измами, оценка ефективността на рекламата чл. 6, ал. 1 a) – предоставено съгласие за обработване;

чл. 6, ал. 1 б) – за изпълнението на договор (предоставяне на услуга – ползване на уебсайт)

при посещение на Сайта до оттегляне на съгласието или отпадане на необходимостта от обработване; според индивидуалните характеристики и срокове на съхранение на използваните бисквитки
1. Име и фамилия

2. Телефон и/или имейл

Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели. чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни при упражняване на гарантирани права на субектите на данни до 60 месеца

 

КОГА И ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Основните ни дейности и цели, свързани с обработване на Вашите лични данни, са:

 

 • Предоставяне на услуги на потребители

За да предоставим нашите специализирани услуги, ще обработим личните Ви данни и/или данните на Вашите деца за една или повече от следните дейности:

 • водене на комуникация чрез имейл или телефонен разговор във връзка с предоставянето на услугите – записване за онлайн  обучение; запазване, потвърждаване, промяна или отмяна на час за терапия или консултация, както и последваща комуникация, свързана с плащания и отзиви за предоставените услуги;
 • събиране и обработване на информация за здравословно състояние и образователни потребности, необходима за предоставяне на необходимите услуги;
 • приемане и обработване на жалби, оплаквания, запитвания и искания;
 • споделяне на информация за промени в политики, правила и общи условия;
 • директен маркетинг на продукти и услуги – при предоставено от Вас съгласие;
 • обратна връзка и оценка на удовлетвореността от предоставените услуги;
 • издаване на фактури, обработване на плащания и изпълнение на други задължения съгласно данъчното и счетоводното законодателство – при извършване на плащания ние ще обработим Ваши данни за: начина на плащане (по банков път, онлайн чрез кредитна/дебитна карта или в брой), дължими и извършени плащания, срок на плащане и размер на просрочени/неплатени задължения, лимитирана банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка) и валута на извършеното плащане. Пълната информация за  банкова карта/банкова сметка не се обработва от нас, а от доставчика на съответната платежна услуга, като по този начин данните са максимално защитени.

 

 • Съдействие на публични органи

При изисквания за предоставяне на документи на публични органи в съответствие с правното им задължение за изпълнение на техни публични функции и обществени задачи, можем да предоставим Ваши лични данни на съответния публичен орган – Национална агенция по приходите, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на потребителите, Министерство на вътрешните работи, органи на местна власт, органи на съдебна власт и други.

 

 • Упражняване и защита на правни претенции

При действия по установяване, упражняване или защита на правни претенции, включително събиране на вземания, пред компетентен съд и/или арбитраж, можем да събираме и обработваме Ваши лични данни при подаване, респективно при отговор на жалби, сигнали, искове и други към компетентните държавни и съдебни органи. При тези дейности можем да предоставим Ваши лични данни на адвокати, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители, медиатори и органи на съдебна власт.

 

 • Видеонаблюдение

За отчетност, гарантиране сигурността и интересите на потребителите и служителите, за защита на имуществото, както и с цел обезпечаване високото качество на обучителните процеси, на обособени точки на територията на центъра (приемна, Стая № 1, Стая № 2) се осъществява видеонаблюдение със запис на звук и картина. На съответните места за поставени обозначителни знаци, предупреждаващи за извършваното наблюдение.

 

 • Администриране на уеб сайт и профили в социални мрежи

Когато посещавате нашия уеб сайт, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в сайта функционалности и услуги, включително за запазване на час за терапия/консултация, определени лични данни на Вас и/или Вашите деца могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар. Бисквитки (Cookies) на Вашето устройство. 

Данните могат да се използват от нас за анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

 • действия по записване за онлайн обучения
 • действия по запазване на час за терапия/консултация
 • отправяне на запитвания
 • директен маркетинг 
 • оценка на ефективността на рекламата
 • анализ на потребителски предпочитания и поведение
 • управление на запитвания и регистрации
 • управление на плащания

 

Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на www.neuro-therapy.eu можете да откриете в наличните в уебсайта ни Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за личните данни, Политика за ползване на бисквитки. 

 

ПРЕД КОГО РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Служители 

Предоставяме ограничен и контролиран достъп до лични данни само на тези наши служители, които имат задължение да обработват конкретен обем от лични данни в изпълнение на трудовите си функции. Специалните категории лични данни (данни за здравословно състояние, специфични заболявания и диагнози, специални образователни потребности и други) са достъпни единствено за нашите терапевти, психолози и преподаватели.

 

Контрагенти

Можем да разкрием определен обем от Вашите лични данни пред наши контрагенти, съдействащи при изпълнението на законови задължения, управлението на конкретни работни процеси и преследване на определени наши легитимни интереси. Такива контрагенти могат да бъдат финансови институции (банки), доставчици на платежни услуги, застрахователи, счетоводители, адвокати, консултанти по информационна сигурност и други. Осъществяваме взаимоотношения единствено с партньори, които са в състояние да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за законосъобразно обработване и защита на личните данни и правата Ви като субекти на тези данни.

 

Публични органи 

В определени случаи можем да предоставим Ваши лични данни при оказване на съдействие на публични органи – в съответствие с правното им задължение за изпълнение на техни публични функции и обществени задачи, включително когато това е необходимо и за целите на националната сигурност и в обществен интерес. 

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Защитата на личните Ви данни и информационната сигурност са сред основните ни приоритети. Въвеждаме и прилагаме подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните Ви данни. Всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите ни са запознати с действащото законодателство и вътрешните политики, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност. 

 

ЗА КАКВИ СРОКОВЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Съхраняваме на хартиен носител и в електронен вид определени документи и/или записи на лични данни, като спазваме законовите срокове за тяхното съхранение.

Когато законодателството не е определило задължителни срокове за съхранение, прилагаме индивидуални критерии за определяне на необходимия срок на съхранение според количеството, вида и чувствителността на личните данни, потенциалните рискове за вреди, целите на обработване и възможността за постигане на тези цели с други средства.

Данните, събирани и обработвани с изричното Ви съгласие, се съхраняват до отпадане на необходимостта или до оттегляне на даденото съгласие, освен в случаите, когато имаме друго правно основание за тяхното съхранение и обработване.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Като субекти на лични данни Вие имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да получите потвърждение, че Ваши лични данни се обработват, както и да изискате и получите информация за целите на обработването; категориите обработвани лични данни; получателите; източниците; предвидения срок за съхранение; правото на жалба до надзорен орган; наличието на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.
 • Право на коригиране – имате право да изискате коригирането (без ненужно забавяне) на неточните лични данни, свързани с Вас. При наличието на непълни данни имате право да изискате попълването им. 
 • Право на изтриване – имате право да изискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, когато: не са необходими повече за целите, за които са били събрани и обработвани; оттеглите съгласието си или възразите срещу обработването и нямаме друго правно основание за тяхното обработване; личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; личните Ви данни трябва да се изтрият с цел спазване на правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или на държава членка.
 • Право на ограничаване на обработването – имате право да изискате ограничаване на обработването, когато: точността на личните Ви данни се оспорва – за срок, който позволява извършването на проверка за точността на данните; обработването е неправомерно; не се нуждаем повече от личните Ви данни, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; сте възразили срещу обработването и очаквате проверка относно законовите ни основания и преимуществото им пред интересите Ви.
 • Право на преносимост – имате право, когато обработването на Ваши данни е основано на съгласие или изпълнение на договорно задължение и същевременно се извършва по автоматизиран начин, да получите безпрепятствено личните данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, за да ги предадете на друг администратор.
 • Право на възражение -имате право, на основания, свързани с конкретната ситуация,  да възразите срещу обработване, включително профилиране, на личните Ви данни, което излиза извън законните цели. 
 • Право на жалба – имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни за нарушаване на Вашите права в шестмесечен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 (две) години от извършването му. При нарушаване на правата Ви можете да обжалвате актовете и действията ни и по съдебен ред пред компетентния съд.

 

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ако желаете да упражните правата си, можете да изпратите заявление до “ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД, както следва:

 • на електронен адрес: info@nscenter.eu;
 • на физически адрес: ул. Преки път 16, вх. А.

 

Заявлението може да бъде създадено при попълване на предоставен от нас формуляр, както и в свободен текст. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще отговорим в двумесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. 

Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други субекти на лични данни. Ще Ви предоставим безплатно копие от личните данни, които са в процес на обработване, като си запазваме правото да наложим такса в пропорционален размер при повторяемост или прекомерност на исканията. 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАДЗОРНИЯ ОРГАН
“ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ” ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1618, ж.к. Павлово, ул. “Преки път” № 16, вх. А, ет. 1, ап. 3

Телефон за контакт: (+359-2) 408-68-86

E-mail: … .

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

 

ПРОМЯНА И АКТУАЛИЗИРАНЕ

 

Текстът на настоящото уведомление е съобразен с актуалната общоевропейска и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 22.10.2021 г.

Дата на последна актуализация: 22.10.2021 г.

 

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord