Когнитивни нарушения, при които е подходящо обучението с Fast ForWord

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

По-голямата част от генерализираните когнитивни нарушения са свързани с аномалии в структурата и функцията на мозъка. Те се проявяват още от раждането, като е възможно и друг от семейството да има подобни разстройства, дори и да не е диагностициран. 

Специалните образователни потребности се отличават със забавено развитие на детето. Възрастта, на която се появяват, зависи от тежестта на нарушенията. Най-често нарушенията се забелязват, когато то започне да посещава училище.

Винаги ли когнитивните нарушения означават специални образователни потребности при децата

Двата термина обикновено се използват като взаимозаменяеми. Истината е, че вие или детето ви можете да имате когнитивни нарушения, без това да означава, че сте със специални образователни потребности. 

 

Пример за това е т.нар. когнитивно нетърпение, което е доста често срещано в последно време. То се изразява с бързо отегчение от четене или друга активност и замяната му с нещо “по-забавно”.

 

При наличието на когнитивна дисфункция, обаче, страдащият има проблеми с концентрацията, ученето, зрителната и слуховата обработка. Нарушени са и дългосрочната и краткосрочната памет. Такива състояния възникват както при деца, така и с напредването на възрастта. 


Нарушенията най-често се дължат на генетични изменения, както и на други фактори като силен стрес, заболявания, злополуки, начин на живот и др.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какви затруднения изпитват децата със СОП

Всички деца могат да се изправят пред трудности в определен момент от обучението си. Това не е нещо необичайно. При повечето ученици те са временни и се преодоляват с помощта на родителите и учителите. 

 

Терминът специални образователни потребности се използва за деца, които имат по-големи затруднения в ученето от връстниците си. Те може да се нуждаят от ресурсен учител, който да им помага. 

 

Основните когнитивни модели при ученици с нарушения са следните: 

 

 • Мислене, разбиране и учене – възможно е да се изпитват затруднения при всички учебни предмети или само при някои. Най-често те са свързани със способността за четене и писане.

 • Емоционални и поведенчески затруднения – децата със СОП не са уверени в себе си. Трудно им е да контролират емоциите си и да спазват правила.

 • Говор и общуване – тези деца имат затруднения със способността да се изразяват и да разбират това, което другите им казват. Трудно им е да се сприятеляват и да общуват, както и да осмислят заобикалящия ги свят.

Физически или сензорни затруднения – възможно е децата да имат лошо зрение и нарушен слух, както и други здравословни проблеми.

Специфики и методики в обучението на деца с когнитивни нарушения

Какъвто и да методът на преподаване, главното е той да е представен стъпка по стъпка. Това означава, че ученикът трябва да е усвоил вече предадения материал, за да се премине към следващия. 

 

Прогресивният и поетапен подход е характерен за повечето методи на обучение при деца с когнитивни нарушения. 

Практически подход

Ако на децата им се дават дълги указания и лекции, е възможно те да се разсеят. Повечето от тях са кинестетични ученици. Това означава, че най-добре учат, когато практикуват наученото, а не просто го слушат. 

 

Практическият подход е особено полезен за деца с когнитивно увреждане. Изследвания показват, че ако информацията е поднесена точно и ясно, те се справят най-добре. 

 

Примерът, който можем да дадем е за гравитацията. Опишете силата ѝ, като демонстрирате нейното действие. Това може да е чрез пускане на предмет на земята, както и да помолите учениците да подскачат. Този начин на представяне се възприема по-лесно от абстрактните обяснения. 

Визуални елементи

Децата с когнитивен дефицит се справят по-добре, когато към обучението им са включени визуални елементи. Това включва таблици, картинки и графики. Те са в помощ на учениците да разберат какво се очаква от тях. 


Използването на диаграми за онагледяване на напредъка на учениците е много ефективно. Графиките могат да се използват и за положителна подкрепа при изпълнение на задачи.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Бърза обратна връзка

Когато учениците страдат от нарушена когнитивна функция, добра стратегия е да се осигури незабавна обратна връзка. Така те могат бързо да направят връзката между поведението си и реакцията на родителя или учителя. Забавянето на оценката затруднява свързването на причина и следствие в мозъка

Софтуер с интелигентен алгоритъм

Изкуственият интелект напредва все повече и повече, като е достатъчно развит в сферата на образованието. 

 

Терапията с мозъчна пластичност с Fast ForWord се използва за лечение на когнитивни нарушения под формата на анимационни игри, а софтуерът подобрява уменията, които са нужни за учене. 

 

Част от тези умения са:

 • Способност за решаване на проблеми;
 • Фокусиране на вниманието;
 • Правилна обработка на звуците;
 • Работна памет;
 • Разграничаване на фонеми и др.

 

Програмата се адаптира към възможностите на учениците, за да могат да напредват със свое темпо и да се подобряват. Fast ForWord е чудесен за ограмотяване на деца със специални образователни потребности, благодарение на играта в него Hoop Nut. Тя помага на малчуганите да се научат да разпознават правилната сричка между два варианта.  


Бързата обратна връзка дава оценка на уменията, която е обективна, а не моментна, както в училище. Така учениците могат да следят прогреса си, докато запазват мотивацията си и желанието за нови знания.

Видове състояния и заболявания, при които може да се използва обучение с мозъчна пластичност

Чували ли сте, че детските мозъци са като гъби, които бързо попиват не вода, а знания? Не при всички деца това е възможно, защото има когнитивни нарушения, за които се използва терапия чрез мозъчна пластичност.

 

Невропластичността се отнася до това как мозъкът създава и пренарежда нови неврони в отговор на заобикалящата го среда. Fast ForWord помага това да се случва, когато невроните в мозъка не функционират по стандартния начин. В такива случаи се говори за когнитивни нарушения.

 

Ето и кои са когнитивните смущения, при които невропластичността е доказано работещ метод на обучение:

 

 • Дислексия – често срещано обучително затруднение, което ограничава уменията за четене, писане и правопис. Интелигентността не е засегната. Обикновено признаците се забелязват след 6-годишна възраст, когато децата тръгнат на училище. 

 

 • Синдром на Даун – състояние, при което страдащият има допълнително копие на хромозома 21. Това копие променя начина, по който се развиват тялото и мозъкът на бебето. Може да доведе до умствени и физически предизвикателства. 

 

 • Фонологично разстройство – изразява се в неспособност за правилно образуване на звуковете на думите. Този тип разстройство включва и нарушение на артикулацията, говора и гласа. Децата с фонологично разстройство не използват някои звуци на речта, за да се образуват думи, както се очаква за дете на тяхната възраст.  

 

 • Аутизъм – разстройствата от аутистичния спектър са свързани с развитието на мозъка и начинът, по който човек се социализира и възприема други хора. Аутизмът се характеризира и с липса на концентрация и проблеми при обучение, когато то не е поднесено ангажиращо. 

 

 • Синдром на Аспергер – разстройство в развитието, част от аутистичния спектър. Засяга социалното взаимодействие, вербалната и невербалната комуникацията. Присъща силната страст към интересни за децата теми. Страдащите от синдрома обикновено са с много добра памет за цифри, дати и часове, затова са и отличници по точните науки. Разбира се, съществува диапазон в тежестта на симптомите. 


 • Експресивно комуникативно разстройство – децата се затрудняват да изразят мислите си и да покажат, че разбират какво им казват другите. Състоянието е за цял живот. Дори и в късна възраст хората с експресивно комуникативно разстройство срещат трудности при формирането на смислени изречения. Възможно е да им е нужно повече време да отговорят на въпрос или да се включат в разговор. Тези симптоми и предизвикателства пречат на създаването на нови приятелства.


 • Забавяне на развитието – то се отнася до забавяне в две или повече области от развитието на детето. Това могат да бъдат език, двигателни умения, личностно и социално развитие, както и адаптивно поведение. Диагнозата се поставя на деца под 5-годишна възраст, когато забавянето в способностите е очевидно. Предполагаемите причини за него са генетични, усложнения при раждане или инфекции, но може да са и с неизвестна етиология. 


 • Дефицит на внимание – децата с дефицит на вниманието страдат от липса на концентрацията и хиперактивност. Те трудно се разбират с връстниците си, защото не умеят добре да контролират поведението си. Това често може да ги бележи като “лоши деца”. Ако не се обърне внимание, те са изправени пред риск от ниски оценки в училище и неспособност за спазване на правила и закони. 


 • Синдром на Рет – той е едно от редките заболявания на нервната система и е с генетичен произход. Среща се по-често при женския пол и води до тежки увреждания, засягащи почти всички аспекти от живота на пациентите. Освен нарушените когнитивни функции, страдащите имат затруднения при ходене, ядене и дори дишане. Отличителният белег на синдрома са повтарящите се движения на ръцете. 


 • Дезинтегративно разстройство в детството – проявява преди навършване на 3-годишна възраст. Характеризира се с драматична загуба на развитие и поведенческо функциониране след най-малко две години нормално такова. Проявите на тази болест включват нарушени когнитивни процеси, инконтиненция, проблеми с комуникацията, стереотипно аутистично поведение, влошаване на паметта и деменция.

 

 • Възприемчиво комуникационно разстройство – страдащите от това разстройство изпитват трудности в разбирането на езика. Може да не разберат въпроса, който им задавате, и да отговорят с нещо съвсем различно. Състоянието не е свързано с проблеми със слуха или интелигентността.


Разстройство на слуховата обработка – то е свързано с начина, по който мозъкът разбира речта. Звуците могат да бъдат силни и ясни, но хората с разстройства на слуховата обработка да не намират дребните разлики между тях. За тях думи като “седем” и “седемнадесет” звучат еднакво. Слухът и интелигентността не са засегнати, а единствено обработката на звука.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какво постигат учениците при терапия и обучение чрез мозъчна пластичност

Терапията чрез мозъчна пластичност с Fast ForWord има положителен ефект върху подобряването на над 40 когнитивни умения. Тя е изключително подходяща за деца със специални образователни потребности, защото им помага да се борят с предизвикателствата и да се учат от тях. 

 

Целият процес е персонализиран спрямо възможностите на детето. По-долу ще ви запознаем с какво още е полезен интелигентният софтуер.  

Мотивация 

Терапията с Fast ForWord променя начина на мислене и отношението към ученето на децата. Те усещат мотивация и желание за добиване на нови знания. След много проучвания е доказан успехът на учениците в областта на  четенето и смятането. 

По-ефективно учене

Възможно е учениците да се демотивират, когато трябва да запомнят голям обем информация. Те не вярват, че могат да научат целия материал. В обучението с Fast ForWord се използват методи, които подобряват невропластичността

 

Така мозъкът се научава да прави нови връзки, което му позволява да запомня придобитите знания и умения и да си припомня старите. Това е благодарение на подобреното ниво на концентрация, краткосрочна и дългосрочна памет. Целият процес е под формата на забавни компютърни игри. 

Правилна реакция при грешки

Човешкият мозък има два начина на реакция при грешка. Първият и неправилен от тях е да смята грашките за заплаха и да ги игнорира, за да се предпази от негативни емоции. Правилната реакция е пропуските да се възприемат като урок


Интелигентният софтуер помага на учениците да разберат, че грешките са възможност за подобрение и добиване на нови знания. Така се стимулират техните умения за решаване на проблеми, както и критичното им мислене.

Заключение

Обучението чрез подобряване на невропластичността има редица положителни въздействия върху децата. То ускорява развитието на мозъка и неговото подобрение. Освен че успява да предизвика любов към знанията, то води до по-високо самочувствие и мотивация, дори и при деца със специални образователни потребности.

Често задавани въпроси

Известна още като невропластичност, тя се отнася до това как мозъкът се преструктурира в отговор на случващото се около него. Перфектен пример за това е ученето.

Комбинацията от неврогенеза и невропластичност обединява старите и новите неврони. Така се подобряват качествата на човека, правейки го по-адаптивен, но не се променя неговия характер. 

Не – изследване, диагноза или тест за концентрация на вниманието не са необходими. Софтуерът също не поставя диагнози, а дава подробни доклади. Те предоставят точна информация за предизвикателствата на курсистите. Интелигентният алгоритъм се напасва спрямо уменията на курсистите, като се води от докладите.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord