Какво е алгебра и как е застъпена в обучението по математика за деца

Какво е алгебра и как е застъпена в обучението по математика за деца

Децата използват математическите си умения всеки ден още от ранна възраст, независимо дали в училище или у дома, докато извършват ежедневните си занимания. Дейности като пазаруване и игра предоставят възможност на децата да се запознаят с математиката.

Алгебрата ще бъде една от първите крачки в навлизането в този свят, след аритметиката. Стига да е представена по достъпен начин и с правилната нагласа, тя ще е разбираема и лесна за приложение.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Кои са различните клонове на математиката

Клоновете на математиката са взаимосвързани и се фокусират върху изучаването на математиката и математическите концепции.

Основните клонове на математиката са както следва:

 • Аритметика – раздел от математиката, който се занимава с основните числови операции събиране, изваждане, умножение и деление на цели числа. Аритметиката се използва в ежедневието, например при броене на пари, измерване на съставки или следене на времето.
 • Алгебра – занимава се с изучаването на числа, променливи и символи, с които биват извършвани различни операции. Пример за такава операция е решаване на уравнение чрез намиране на неизвестна стойност в него.
 • Геометрия – изучава свойствата на формите и пространството, което заемат геометричните фигури около нас. Те обикновено се дефинират с помощта на точки, линии, равнини и ъгли. Съществуват няколко основни вида геометрия – евклидова, аналитична, дискретна, диференциална и алгебрична.
 • Статистика – този клон се занимава със събирането и анализирането на данни, включително теория на вероятностите и статистически изводи. Ключови методи тук са статистическото моделиране и тестването на хипотези. С тяхна помощ се събира информация за тенденциите, моделите и връзките в големи набори от данни.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
 • Теория на числата – дял от математиката, който се занимава с изучаването на свойствата и отношенията на целите числа. Дялът се среща и в други области, като алгебра, комбинаторика, анализ и геометрия. Теорията на числата е част и от много технически сфери, като диофантови уравнения във физиката и криптографията в програмирането.
 • Тригонометрия – дял от математиката, който се занимава с връзките между ъглите и страните на триъгълниците. Използва се в области като астрономия, физика, инженерство и компютърни науки. Тригонометрията съчетава много аспекти от математиката, като алгебрата и геометрията, което я прави важен инструмент за решаване на сложни проблеми.
 • Математически анализ – област на математиката, която анализира промените и приближенията в математическите обекти. Диференциалното и интегралното смятане са двата основни клона на анализа, като и двете намират широка употреба в почти всички природни науки и технически дисциплини.

Какво представлява алгебрата и на какви видове се дели

Алгебрата е дял от математиката, който помага за представянето на проблеми под формата на математически изрази. Тя включва променливи като x, y, z и математически операции като събиране, изваждане, умножение и деление.

Може да се каже, че алгебрата е разширение на аритметиката. Разликата е, че при нея не е нужно да са известни стойностите на всички променливи, за да се извърши математическа операция.

Правилното разбиране на алгебрата е по-важно от решаването на уравнения и намирането на правилния отговор. Това е така, защото тя обхваща всички клонове на математиката.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Елементарна алгебра

Елементарната алгебра се основава на различни закони. Те ни позволяват да разберем различните свойства, които притежават аритметичните операции.

Пример:

 • Събирането (a + b) е комутативно (a + b = b + a).
 • Асоциативното има обратна операция – изваждане, и има неутрален елемент (0).
 • Някои от тези свойства се използват и в умножението, което също е комутативно и асоциативно.

Абстрактна алгебра

Абстрактната алгебра е отговорна за изучаването на системи или алгебрични структури с една или повече математически операции, които са свързани с елементи с разпознаваем модел. Този модел се разграничава от обичайните бройни системи. Елементите в абстрактната алгебра, които се комбинират за извършване на математически операции, не могат да се тълкуват като числа. Oттук e и тяхното абстрактно качество.

Можем да разделим абстрактната алгебра на няколко дяла:

 • Линейна алгебра – занимава се с изучаването на матрици, вектори, векторни пространства и линейни уравнения. Това са математически функции, които възникват между вектори в условията на линейност, т.е. поредица от последователности, които са пропорционално следствие от причина. Този тип алгебра е основна област най-вече в геометрията, тъй като позволява дефиниране на обекти като линии, равнини или ротации. Ключова е и в областта на инженерството, защото улеснява изчисляването и моделирането.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
 • Универсална алгебра – тя изучава самите алгебрични структури, а не техните модели. Например, вместо да се разглеждат конкретни групи като обект на изследване, в универсалната алгебра се разглежда класът на групите като обект на изследване.
 • Алгебрична геометрия – съчетава абстрактна алгебра, особено комутативнта, с аналитична геометрия. Тя може да се разбира като изследване на множествата от решения на системи и алгебрични уравнения.

Как е застъпена алгебрата в обучението по математика за деца

Преди да отворят първия си учебник по математика, децата се срещат с числата. Математиката играе важна роля в детското развитие, защото им помага да осмислят заобикалящия ги свят.

За мнозина първото официално запознаване с алгебрата е в 8-ми клас, като през следващите години са набляга на геометрия и алгебра за по-напреднали. Но защо се чака децата да станат 8-ми клас, за да навлязат в тази материя?

Учениците се запознават с различните модели и пъзели, упражняват се и на практика ежедневно се сблъскват с алгебрата. Въпреки това, понятията често са на заден план в учебното съдържание, докато децата не прекрачат прага на гимназията.

Учените твърдят, че ако на децата им се предостави възможност за повече взаимодействие с този дял от математиката и неговите понятия, това би донесло огромни ползи за тяхното развитие.

Краткото време, за което учениците трябва да се запознаят с алгебрата, е предпоставка за по-трудно усвояване на материала. Липсата на солидна основа, от своя страна, затруднява и навлизането в по-сложна математическа материя.

Усмихнато момче в час по математика учи алгебра.

Изучаване на алгебра с MATHia - специфики, процес и предимства

От NSCenter сме на мнение, че в алгебрата трябва да се подхожда стъпка по стъпка, дори да не е включена в предвидената учебна програма. Персонализираното обучение ще помогне на учениците да разберат всяка отделна концепция със собствено темпо и после спокойно да преминат към следващата.

Казано накратко, това позволява всеки компонент да надгражда последния – невероятно мощен инструмент, който помага за подобряване на учебния процес.

Когато говорим за въвеждане на алгебрата още от ранна детска възраст, нямаме предвид скок в дълбокото с квадратни уравнения или матрици. Вместо това, с развитието на творческото и абстрактното мислене в алгебрата, децата ще си проправят път към всичко нужно, което ще им трябва в горните класове.

За разлика от повечето уроци, MATHia е интерактивен софтуер, който предлага на своите възпитаници напълно персонализирано обучение по математика. Той се ръководи по темпото за добиване на нови знания на детето, като представя математиката под формата на забавна игра.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Начинът на преподаване на MATHia е да дава различни по сложност задачи с различаващи се по вид решения, за да прецени кой е най-правилният подход за точно това дете. Този вид обучение постига двойно по-високи резултати от традиционното и го прави достъпно за деца със специални образователни потребности.

Софтуерът има своите предимства, които превъзхождат голяма част от учебниците по алгебра и геометрия:

 • Изкуственият интелект в MATHia адаптира обучението спрямо нуждите на ученика.
 • Оценяването не е на моментните знания, както в училище, а на цялостните такива.
 • MATHia е способен да обясни и основни правила в математиката, и сложни уравнения, по-добре от всеки учебник по математика.
 • Софтуерът е лидер, признат в областта на образователните технологии.

Често задавани въпроси

Основите на алгебрата включват числа, променливи, константи, изрази, уравнения, линейни уравнения и квадратни уравнения. В нея са и основните аритметични операции събиране, изваждане, умножение и деление в рамките на алгебричните изрази.

Трите основни закона на алгебрата са асоциативният, комутативният и дистрибутивният закон. Те помагат да се обясни връзката между действията с числата и спомагат за опростяване на уравненията или за тяхното решаване.

Софтуерът работи с участието на ментор, който да напътства ученика и да отговаря на зададените въпроси. Това прави работата с MATHia още по-персонализиран начин за изучаване на математика и дава изключително добри резултати.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord