Ръководство за фразеологичните глаголи в английския език

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Фразеологичните глаголи са неразделна част от английския език и към тях трябва да се подхожда със специално внимание. Англоговорящите ги използват всекидневно. Доброто познаване на повечето фразеологични изрази ще ви помогне да се разбирате по-добре с носителите на езика. 


Тяхното правилно използване не само ще превърне общуването в детска игра, но и ще улесни доброто представяне на изпитите за сертификат по английски език. От NSCenter сме ви подготвили ръководство, което ще ви запознае с видовете английски фразови глаголи и най-добрите начини за тяхното научаване.

Видове глаголи в английския език

Глаголът е думата, която обозначава действията и състоянията в изречението. В английския език ще срещнете различни форми на глаголите, които е добре да се научите да употребявате правилно. Ние ще ви представим основните, за да се научите успешно да прилагате, да създавате правилни изречения и да имате гладка комуникация с англоговорящите. 

 

Ето и основните форми на глаголите в английския език: 

 

 • Action verbs (Динамични глаголи) – обозначават действие – walk, run, read и т.н.

 • Stative verbs (Статични глаголи) – не могат да се използват в продължителни времена. Такъв тип глаголи са know, love и understand.

 • Transitive verbs (Преходни глаголи) – след тях е нужно допълнение.

 • Intransitive verbs (Непреходни глаголи) – след тях не е задължително да има допълнение.

 • Linking verbs (Свързващи глаголи) – те не изразяват действие, а свързват подлога с информацията за него. Такива са am, is, are и т.н.

 • Auxiliary verbs (Спомагателни глаголи) – след тях има друг глагол, с помощта на който се формира изречение. Спомагателните глаголи са.be, will, have и do.

 • Modal verbs (Модални глаголи) – глаголът след тях винаги е в инфинитивна форма. Модални глаголи са must, can, may, will и shall.

 • Regular verbs (Правилни глаголи) – те следват общ модел на спрежение. Миналото време се образува, като към основния глагол се добави -ed или -d.

 • Irregular verbs (Неправилни глаголи) – при тях не се следва общ модел на спрежение, а миналото време на глаголите се изписва по съвсем различен начин. Такъв тип неправилен глагол е be was/werebeen.

 • Phrasal verbs (Фразеологични глаголи) – състоят се от глагол и друг елемент, обикновено наречие. Break down е добър пример.

Infinitives (Инфинитивни глаголи) – специална форма на глаголите, в която те могат да се използват като съществително, прилагателно или наречие. Обикновено се добавя to пред основния глагол, за да могат да се обсъждат действия без да се извършват наистина. Например, I need to wash my car.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какво представляват фразеологичните глаголи в английския език

Фразеологизмите са вид глаголи в английския език, които се състоят от глагол и частица, като например get up и turn off. Тези глаголни фрази често променят смисъла на основния глагол и добавят различни нюанси на изречението.  

 

Интересното при фразеологичните глаголи е, че  те могат да имат множество значения в зависимост от контекста на изречението, в което са използвани. Например pick up може да означава, че вдигам предмет, взимам някого с колата си или подобрявам уменията си. Това може да е объркващо за хората, чийто роден език не е английски. 


Фразовите глаголи  се използват във формална реч, но по-често в неформална. Срещат се в говоримия и писмения английски език и са неразделна част от него. Въпреки че могат да са предизвикателство за научаване, с редовна практика и подходящ метод на обучение, ще добиете опит в правилното им използване.

Видове фразеологични глаголи

Фразеологичните глаголи (Phrasal verbs) са много разпространени в английския език, особено в по-неформален контекст. Те се състоят от глагол и частица, а понякога и от две частици. Частицата често променя значението на глагола.

 

Фразеологични глаголи без допълнение

Някои от глаголите могат да се използват самостоятелно. 

 

Ние ще ви представим няколко начина: 

 

 • Непреходни фразеологични глаголи – те не изискват пряко допълнение, за да добият правилно значение. В тези случаи самият фразов глагол функционира самостоятелно.

  She showed up late for оur date. (show up е непреходен фразеологичен глагол)

I backed out of the deal. (back out е непреходен фразеологичен глагол)

 

 • Идиоматични или фиксирани изрази – с течение на времето и ежедневното им използване, някои фразеологизми са станали идоматични или фиксирани фрази. Те се използват без допълнение. Този вид английски фрази имат специфичен смисъл, който може да не е пряко свързан с отделните значения на самите думи. 

  He ran into his old colleague at the store. (run into е идиоматичен израз)

She called off the meeting. (call off е идиоматичен израз)

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Фразеологични глаголи с пряко допълнение

Дали даден фразеологичен глагол има пряко допълнение зависи от конкретния глагол и неговата употреба. 

 

Ето някои насоки за това кога да използвате фразеологични глаголи с пряко допълнение:

 • Преходни фразеологични глаголи – те изискват пряко допълнение, за да добият правилен смисъл. 

 

Turn off the stove. (turn off е фразеологичен глагол, stove е пряко допълнение)

Put on your hat. (put on е фразеологичен глагол, shoes е пряко допълнение)

 

 • Неделими фразеологични глаголи – те не разделят глагола и частицата. Прякото допълнение е след частицата.

He took care of his sick son. (take care of е неделим фразеологичен глагол, his sick son е пряко допълнение)

I’m looking for my book. (look for е неделим фразеологичен глагол, my book е пряко допълнение)

 

 • Делими фразеологични глаголи – позволяват прякото допълнение да се намира преди или след частицата. За предпочитане е то да е след нея. 

 

I put the keys back in the purse. или I put back the keys in the purse. (put back е делим фразов глагол, the keys е пряко допълнение)

She turned off the lights. или She turned the lights off. (turn off е делим фразов глагол, the lights е пряко допълнение)

Фразеологични глаголи с делими частици

Нека разгледаме по-подробно тази част. При този вид фразеологизми частицата може да се отдели от глагола и да се постави преди или след прякото допълнение. 

 

Ето някои насоки за правилното използване на фразеологични с разделяеми частици: 

 

 • Глагол + частица + допълнение – това е най-разпространеният начин на подреждане. 

 

She put on her coat. (put on e делим фразеологичен глагол, а her coat е пряко допълнение)

 

 • Глагол + обект + частица – макар тази подредба да се използва по-рядко, тя е граматически правилна и частицата може да се отдели и по този начин. 

 

He took his hat off. (took off е делим фразеологичен глагол, his hat е пряко допълнение)

 

Важно е да отбележим, че значението на някои делими фразеологични глаголи може да се промени в зависимост от позицията на частиците. В някои случаи тя може да повлияе върху фокуса на изречението.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Фразеологични глаголи с неразделяеми частици

Както споменахме и по-рано, част от преходните английски фразови глаголи не могат да бъдат разделяни, дори и подлогът да е заменен с местоимение. 

 

 • Правилно: I am looking for my phone. (looking for е неделим фразеологичен глагол) 
 • Грешно: I am looking my phone for.

 

 • Други примери:

  Who looks after the dog when you’re traveling?

 

Дори когато има лично местоимение, глаголът и частицата остават заедно.

 

Who looks after her/him when you’re traveling?

 

Ето и още често срещани фразеологични глаголи, които не могат да се разделят:

 

 • Come across
 • Turn into
 • Get over
 • Look into. 

Фразови предложни глаголи

Предложните глаголи са фрази, които се състоят от глагол, наречие и предлог, след който задължително има допълнение. Допълнението не може да бъде поставяно пред или между частиците, както и не може да сменя мястото си. 

 

He doesn’t get on with his father.

I’m looking forward to seeing you.

 

Както показват примерите, всички фразови предложни глаголи са последвани от допълнения, следователно те са преходни по своята същност.

 

Liam really looks up to his father.

He’ll have to come up with a better excuse.

Често използвани фразеологични глаголи в английския език

Фразеологичните глаголи могат да имат множество значения в зависимост от контекста, в който се използват. Винаги обръщайте внимание на техния смисъл, когато ги използвате в изречение. 


Ето и най-често използваните от тях и преводите им на български език: 

 

 • Break up – прекратявам връзка;
 • Catch up – догонвам или изпреварвам;
 • Cut off  – прекъсвам или спирам;
 • Get along – да имам добри отношения и разбирателство с някого;
 • Give up – спирам да опитвам и се отказвам;
 • Hold on – да чакам или да се държа здраво;
 • Look after – да се грижа или да поемам отговорност за някого или нещо;
 • Look up – да проучвам или да търся информация.;
 • Set off – да започна нещо или да отпътувам;
 • Take off – да отлетя.;
 • Turn down – да откажа нещо или да намаля (звук, например);
 • Turn off – да изключа;
 • Turn on – да включа;
 • Wake up – да се събудя.

Как да обогатите речника си с фразеологични глаголи

Голяма част от учителите се доверяват на традиционния метод, като групират по частици. Това означава, че на едно място са глаголите, които съдържат up, на друго тези с out, на трето тези с off и т.н. 

 

Макар този метод да е полезен донякъде, той може да бъде много объркващ, защото понякога един и същ фразов глагол може да бъде използван в различен контекст. Така той променя и своя смисъл. 


Подготвили сме ви няколко иновативни начина, с които да обогатите речника си на английски с фразеологични глаголи. Научавайки ги, ще можете да ги използвате свободно в своето ежедневие.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

По тематика

Създайте различни категории, които са свързани с всекидневните ви дейности. Например, ако работите в компютърната индустрия, създайте категории и примери за словосъчетания в тази област. Включете и вашите хобита, интереси и рутина. 

 

За всяка от избраните категории запишете между 5 и 10 от най-често използваните изрази. След това добавете и по три различни примерни изречения с фразеологични глаголи на английски към всяка категория. Преведете си ги и на български, за да можете да ги употребявате с разбиране. Упражнявайте се всеки ден.  

 

Важно е да запомните, че всеки човек използва различна лексика в ежедневието си. Тя зависи от заобикалящата го среда. С течение на времето ще можете да разширите знанията си така, че да са свързани и със ситуации и категории, различаващи се от тези, на които сте свикнали. 

Обградете се с английски език 

Не всеки има възможност да води редовна комуникация на английски език и да го подобрява. Начинът да се сблъсквате с езика е да го вкарате във всекидневието си


Гледайте филми на английски, слушайте подкасти по време на чистене или шофиране, четете статии и книги. Това е начинът да придобиете тренинг в използването на фразеологизмите.

Запишете се на курс по английски език

Курсът по английски би ви помогнал не само да научите фразеологизмите, но и всички наклонения и форми на глаголите в английския език. Ще обогатите речника си и ще се запознаете с правилата. 


Ако сте от групата на “вечно учащите език”, курсовете с помощта на Fast ForWord в NSCenter са изключително подходящи. За разлика от повечето начини за обучение по английски, този е изцяло персонализиран. Тъй като софтуерът е с интелигентен алгоритъм, той се наглася спрямо вашето темпо и ви предава новите знания по начина, който е най-разбираем за вас.

Често задавани въпроси

Има едно много просто правило за определяне на това дали даден фразеологичен глагол може да бъде разделен или не. Aко той има пряко допълнение, може да бъде разделен от прякото си допълнение. В случай че такова липсва – не може да бъде разделен

Фразеологизмите са комбинация от основен глагол с наречие или предлог, за да се създаде изцяло нова фраза. Обикновено значението им не е свързано със значението на отделните думи. Приемайте фразеологичните глаголи като напълно различни фрази.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord